ย้ำเตือน.. เดือนสุดท้ายของปี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผู้ทำบัญชี

ย้ำเตือน.. เดือนสุดท้ายของปี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผู้ทำบัญชี


เรียน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผู้ทำบัญชี
 • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
  1. ชำระค่าบำรุงสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี ปีละ 500 บาท ก่อนหมดอายุสมาชิก และเลือกชำระได้ไม่จำกัดจำนวนปี
  2. ชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ปีละ 2,000 บาท ก่อนใบอนุญาตฯ สิ้นผล และเลือกชำระได้ไม่จำกัดจำนวนปี 
  3. ต้องยื่นการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพแบบเป็นทางการภายในวันทำการสุดท้ายของปี (ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2563 นี้เท่านั้น) ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตซึ่งจะต้องเก็บชั่วโมง CPD 40 ชั่วโมงต่อปี โดยแบ่งเป็น
      • ชั่วโมง CPD ที่เป็นทางการ 20 ชั่วโมงต่อปี ซึ่งต้องมีเนื้อหาเกี่ยวกับการบัญชีหรือการสอบบัญชีไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่ง
      • ชั่วโมง CPD ที่ไม่เป็นทางการ 20 ชั่วโมงต่อปี

  สำหรับปี 2563 มาตรการผ่อนผันจากสถานการณ์ Covid-19 อนุโลมให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสามารถยื่นชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพแบบที่ไม่เป็นทางการมาทดแทนแบบที่เป็นทางการได้ ดังนี้
      • ชั่วโมง CPD แบบที่ไม่เป็นทางการจำนวน 1.5 เท่า ทดแทนชั่วโมง CPD แบบที่เป็นทางการได้จำนวน 1 ชั่วโมง
      • ชั่วโมง CPD แบบที่เป็นทางการที่ยังไม่ได้ยื่นนับเป็นชั่วโมง CPD ในปี 2563 นำไปนับรวมเป็นชั่วโมง CPD แบบที่เป็นทางการในปี 2564 ได้ โดยนับได้ตามชั่วโมงการเข้าอบรมจริงของหลักสูตรนั้น ๆ (แต่ต้องยื่นเข้าระบบภายในปี 2563)


 • ผู้ทำบัญชี
  1. ชำระค่าบำรุงสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีก่อนหมดอายุสมาชิก และเลือกชำระได้ไม่จำกัดจำนวนปี โดยสมาชิกที่สามารถเป็นผู้ทำบัญชีได้มี 2 ประเภท คือ สมาชิกประเภทสามัญ (ปริญญาตรี การบัญชี) ปีละ 500 บาท สมาชิกประเภทสมทบ (ปวส. การบัญชี) ปีละ 300 บาท
  2. ต้องเก็บชั่วโมง CPD ให้เสร็จสิ้นภายในปี 2563 ซึ่งต้องมีชั่วโมง CPD จำนวน 12 ชั่วโมงต่อปีปฏิทิน โดยต้องมีชั่วโมงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการบัญชีไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมงและยื่นหลักฐานการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ (CPD) ภายในวันที่ 30 มกราคม 2564

            ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผู้ทำบัญชี ท่านสามารถยื่นชั่วโมง CPD ได้ทันทีหลังเสร็จสิ้นการอบรมสัมมนา หากในระบบมีสถานะแจ้งว่า “รอหน่วยงานยื่นรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมสัมมนา” สถานะดังกล่าวอาจอยู่ระหว่างการดำเนินการของหน่วยงานผู้จัดการอบรมกับสภาวิชาชีพบัญชี ในการตรวจสอบและอนุมัติรายชื่อของท่านตามลำดับ
            สมาชิกสามารถดำเนินการชำระเงิน หรือยื่นหลักฐาน CPD ผ่านช่องทางบริการออนไลน์ของสภาวิชาชีพบัญชี เว็บไซต์ : www.tfac.or.th เลือกเมนู Online Service หัวข้อ“ระบบสมาชิกและผู้สอบบัญชี” หรือ หัวข้อ“แจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง CPD” ยื่นได้ทั้งสถานะผู้สอบบัญชีหรือผู้ทำบัญชี หากผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีท่านใด มีสถานะเป็นผู้สอบบัญชีและผู้ทำบัญชีการชำระค่าบำรุงสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีปีละ 500 บาท จะครอบคลุมทั้งสองสถานะท่านสมาชิกไม่จำเป็นต้องชำระค่าบำรุงสมาชิกเพิ่มเติม
โพสต์เมื่อ :
8 ธ.ค. 2563 11:54:01
 3376
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์