ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 1/2564 เรื่อง ผลการทดสอบความรู้ของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ครั้งที่ 47(3/2563)

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 1/2564 เรื่อง ผลการทดสอบความรู้ของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ครั้งที่ 47(3/2563)

** ผู้เข้ารับการทดสอบโปรดทราบ **
            เพื่อให้ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการพิจารณาอุทธรณ์ผลการทดสอบเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตมีความชัดเจนและยุติธรรมยิ่งขึ้น สภาวิชาชีพบัญชีจึงได้มีประกาศที่ 11 เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ผลการทดสอบเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต พ.ศ. 2563 โดยได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2563
            ในการนี้คณะอนุกรรมการบริหารการทดสอบเกี่ยวกับการปฏิงานสอบบัญชีได้มีมติให้แก้ไขขั้นตอนการยื่นคำขอดูสมุดคำตอบของผู้เข้าทดสอบเพื่อขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเพื่อให้มีความสอดคล้องกันและเป็นประโยชน์ต่อผู้ประสงค์ยื่นคำขออุทธรณ์ผลการทดสอบโดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้
ขั้นตอน รายละเอียด กำหนดการ
1. การยื่นอุทธรณ์ผลการทดสอบ ภายใน 20 วันนับถัดจากวันประกาศผลการทดสอบ (ชำระค่าดำเนินการพร้อมกับการยื่นคำขออุทธรณ์ผลการทดสอบ รายวิชาละ 500 บาท) ยื่นแบบ อท.1 อุทธรณ์ผลการทดสอบ ภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564
2. การยื่นคำขอดูสมุดคำตอบของผู้ที่เข้าทดสอบ (เฉพาะผู้ที่สอบไม่ผ่าน) ให้ยื่นคำขอภายใน 5 วัน นับจากวันประกาศผลการทดสอบ ภายในวันที่ 11-15 มกราคม พ.ศ. 2564
3. กำหนดวันให้ดูสมุดคำตอบเร็วขึ้น เปิดให้ดูสมุดคำตอบหลังจากวันปิดรับคำขอดูสมุดคำตอบ วันที่ 21-22, 25-27 มกราคม พ.ศ. 2564
4. การดำเนินการพิจารณาอุทธรณ์ ภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่ปิดรับหนังสืออุทธรณ์ ภายในวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2564


เปิดให้ดูสมุดคำตอบของผู้เข้าทดสอบ CPA (เฉพาะผู้ที่สอบไม่ผ่าน)
โดยท่านต้องยื่นคำขอดูสมุดคำตอบพร้อมจองวันและเวลาผ่านระบบ Online เท่านั้น
ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 15 มกราคม พ.ศ. 2564 เท่านั้น
กำหนดการดูสมุดคำตอบในวันที่ 21-22,25-27 มกราคม พ.ศ. 2564
เวลา 09.30 น. ถึง 16.30 น.
(ปิดพักเที่ยง และดูท่านละไม่เกิน 20 นาที)
**ยื่นคำขอดูสมุดคำตอบ**  Click

ในการเข้าดูสมุดคำตอบขอให้ผู้เข้ารับการทดสอบปฏิบัติตามมาตรการรักษาความปลอดภัยและสุขอนามัย
โดยสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่เข้ารับบริการ วัดอุณหภูมิของร่างกาย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ที่สภาจัดไว้ให้
และลงทะเบียนโดย Scan Application ไทยชนะ


** สภาวิชาชีพบัญชีได้เปลี่ยนแปลงค่าบริการดูสมุดคำตอบเป็นวิชาละ 200 บาท
ตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชีที่ 19/2562 เรื่อง ค่าบริการเอกสารของสภาวิชาชีพบัญชี **
โพสต์เมื่อ :
8 ม.ค. 2564 13:23:17
 7204
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์