ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการเสวนา “Improve Process Through Digital Technology” ในรูปแบบออนไลน์

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการเสวนา “Improve Process Through Digital Technology” ในรูปแบบออนไลน์


            ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการเสวนา “Improve Process Through Digital Technology” ในรูปแบบออนไลน์ วันอังคารที่ 22 มิถุนายน 2564 เวลา 15.00 – 16.30 น.

ผูู้ร่วมเสวนา
 • นางมนทิรา ห้วยหงษ์ทอง
  - รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท ห้างเซ็นทรัลดีพาทเมนท์สโตร์ จำกัด สำนักงานใหญ่
  - กรรมการในคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการทำบัญชี และคณะทำงานพัฒนา และศึกษาความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเพื่อการทำบัญชี
 • นางสาวรินรัตน์ ภาสเวคิน
  - หุ้นส่วน สายงาน Risk Assurance บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
  - คณะทำงานพัฒนาและศึกษาความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเพื่อการทำบัญชี
 • นางสาววรีพร อาชาวรฤทธิ์
  - กรรมการบริหาร บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด
  - ที่ปรึกษาคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการวางระบบบัญชี
  .
  ผู้ดำเนินรายการ
 • นายราชิต ไชยรัตน์ กรรมการ
  - CEO บริษัทในเครือ CNR GROUP & AccRevo
  - กรรมการในคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการทำบัญชี และประธานคณะทำงานพัฒนาและศึกษาความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเพื่อการทำบัญชี


หัวข้อเนื้อหา

 • เทคโนโลยีในปัจจุบันนี้ที่ใช้การทำงาน และแชร์ประสบการณ์ของแต่ละท่าน พร้อมยกตัวอย่างเพื่อให้ทราบว่าผู้ฟังจะนำไปปรับใช้อย่างไร
 • Framework และวิธีการอย่างไรของแต่ละท่านในการเลือกใช้เทคโนโลยี ปัญหาและอุปสรรคในการใช้เทคโนโลยี พร้อมแนวทางแก้ใขในประสบการณ์และมุมมองของแต่ละท่าน
 • Q&A เช่น องค์กรขนาดเล็กที่งบประมาณจำกัด เราจะเริ่มต้นอย่างไร

            นับ CPD สำหรับผู้สอบบัญชีแบบไม่เป็นทางการได้ 1 ชั่วโมง โดยเลือกประเภทกิจกรรมที่ 2 : การรับฟังข่าวสารทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพผ่านสื่อต่าง ๆ
            โปรดติดตาม การรับสมัครอบรมของผู้ทำบัญชี เพื่อนับชั่วโมง CPD เร็วๆ นี้

รับชมได้ที่ >>> https://fb.me/e/khzwTrLVB
โพสต์เมื่อ :
4 มิ.ย. 2564 13:59:07
 343
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์