• หน้าแรก

  • ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี

  • เริ่มแล้ว! การศึกษาและพิจารณาให้บุคคลที่ไม่ได้สำเร็จการศึกษาวิชาการบัญชี สามารถเป็นสมาชิกสามัญเพื่อขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้

เริ่มแล้ว! การศึกษาและพิจารณาให้บุคคลที่ไม่ได้สำเร็จการศึกษาวิชาการบัญชี สามารถเป็นสมาชิกสามัญเพื่อขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้

  • หน้าแรก

  • ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี

  • เริ่มแล้ว! การศึกษาและพิจารณาให้บุคคลที่ไม่ได้สำเร็จการศึกษาวิชาการบัญชี สามารถเป็นสมาชิกสามัญเพื่อขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้

เริ่มแล้ว! การศึกษาและพิจารณาให้บุคคลที่ไม่ได้สำเร็จการศึกษาวิชาการบัญชี สามารถเป็นสมาชิกสามัญเพื่อขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้

            จึงขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมแสดงความคิดเห็น เพื่อใช้เป็นข้อมูลสำคัญสำหรับให้คณะอนุกรรมการฯนำไปใช้ประกอบการศึกษาและพิจารณา และสภาวิชาชีพบัญชีจะไม่เปิดเผยตัวตนผู้ให้ข้อมูล เปิดรับฟังความคิดเห็นถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 สุดท้ายนี้ หากมีข่าวสารความคืบหน้าจะแจ้งให้ท่านรับทราบเป็นระยะ ๆ ต่อไป

            จากที่ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี ในการประชุม ครั้งที่ 65 (2/2564) เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2564 มีมติให้สภาวิชาชีพบัญชีนำข้อเสนอของสำนักงาน ก.ล.ต. เกี่ยวกับการเปิดโอกาสให้ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีที่ไม่ได้สำเร็จการศึกษาด้านบัญชีสามารถสอบเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตไปพิจารณา
            ในวันที่ 1 มิถุนายน ที่ผ่านมา ที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี จึงมีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาและพิจารณาให้บุคคลที่ไม่ได้สำเร็จการศึกษาวิชาการบัญชีสามารถเป็นสมาชิกสามัญเพื่อขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (อนุกรรมการฯ) ซึ่งมีองค์ประกอบมาจากคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว รวมถึงผู้แทนของหน่วยงานภาครัฐ แต่งตั้งขึ้นเพื่อศึกษาและพิจารณาแนวทางเกี่ยวกับการเปิดโอกาสให้ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์เฉพาะด้าน หรือบุคคลอื่น ๆ ที่ไม่ได้สำเร็จการศึกษาวิชาการบัญชีตามที่กฎหมายกำหนดไว้ สามารถเป็นสมาชิกสามัญเพื่อขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้หรือไม่ รวมถึงศึกษากฎเกณฑ์ของต่างประเทศว่ามีการอนุญาตให้ผู้ที่จบการศึกษาปริญญาตรีสาขาใดบ้างสามารถสอบเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างศึกษาและรวบรวมข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณา
            อย่างไรก็ตาม เรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชีโดยตรง คณะอนุกรรมการฯจำเป็นต้องศึกษาและพิจารณาอย่างรอบคอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้สนใจและสมาชิกอย่างเปิดกว้าง


โพสต์เมื่อ :
11 มิ.ย. 2564 18:00:05
 2956
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์