วารสารสภาวิชาชีพบัญชี ได้รับการรับรองคุณภาพ และอยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2

วารสารสภาวิชาชีพบัญชี ได้รับการรับรองคุณภาพ และอยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2


            ตามที่สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดทำและเผยแพร่วารสารสภาวิชาชีพบัญชี (Journal of Federation of Accounting Professions: JFAC) ในรูปแบบฐานข้อมูลระบบออนไลน์ (Online Based Electronic Journal) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลในการค้นคว้า เผยแพร่องค์ความรู้ ด้านการบัญชี การตรวจสอบ และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง อันจะเป็นประโยชน์แก่ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี สมาชิกและผู้ที่สนใจ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป

            จากความมุ่งมั่นในการจัดทำและเผยแพร่วารสาร JFAC ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน เพื่อพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ปัจจุบันศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Centre: TCI) ได้ประกาศผลการพิจารณาคุณภาพวารสารใหม่ที่ต้องการเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยวารสารสภาวิชาชีพบัญชี ได้การรับรองคุณภาพและเข้าอยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 มีระยะเวลาการรับรองคุณภาพตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 จนถึง 31 ธันวาคม 2567

            ผู้สนใจสามารถเข้าไปสืบค้นและดาวน์โหลดบทความได้ที่ Click

โพสต์เมื่อ :
1 ก.ค. 2564 16:50:06
 1578
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์