การประชุมและสัมมนาทางวิชาการระดับชาติด้านการศึกษาทางการบัญชี “Accounting Education Conference (AccEC 2021)”

การประชุมและสัมมนาทางวิชาการระดับชาติด้านการศึกษาทางการบัญชี “Accounting Education Conference (AccEC 2021)”            เมื่อวันที่ 15 - 16 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา สภาวิชาชีพบัญชีฯ โดยคณะทำงานโครงการเครือข่ายหลักสูตรการบัญชีในประเทศไทย Thailand Accounting Program Network (TAP-Net) ได้จัดการประชุมและสัมมนาทางวิชาการระดับชาติ ด้านการศึกษาทางการบัญชี “Accounting Education Conference (AccEC 2021)” ภายใต้หัวข้อ Accounting Education in the New Normal การจัดการประชุมและสัมมนาระดับชาติในครั้งนี้ ทางสภาวิชาชีพบัญชีจัดขึ้นในรูปแบบการประชุมเสมือนจริง(Virtual Meeting) โดยภายในงานได้รับเกียรติจาก นายวรวิทย์ เจนธนากุล นายกสภาวิชาชีพบัญชี เป็นประธานกล่าวเปิดงานและได้แสดงปาฐกถา รศ. ดร.สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ ประธานคณะกรรมการจัดการประชุมและสัมมนาระดับชาติด้านการศึกษาทางการบัญชี เป็นผู้กล่าวรายงาน และ รศ. ดร.ศิลปพร ศรีจั่นเพชร ประธานคณะกรรมการและประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมและสัมมนาภายในงาน โดยแบ่งกิจกรรมออกเป็น 2 วัน ดังนี้
            วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 เวลา 09:20 – 10.10 น. การปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “How to prepare Students for Success in the Accounting Professions” โดย นายวรวิทย์ เจนธนากุล นายกสภาวิชาชีพบัญชี 10:30 – 12:15 น. การเสวนา เรื่อง “Rethinking Learning and Teaching in the Age of the New Normal” ผู้ร่วมเสวนา ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง และนายกสภาวิศกร ดร.กานต์ ยงศิริวิทย์ หัวหน้าสาขาวิชาสารสนเทศการแพทย์ และวิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต รศ. ดร.เชฏฐเนติ ศรีสอ้าน รองอธิการบดี ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณบดี วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต และ ผศ. ดร.นิ่มนวล วิเศษสรรพ์ คณบดีคณะบัญชี มหาวิทยาลัยรังสิต ผู้ดำเนินรายการ และในช่วงบ่าย เป็นนำเสนอผลงานวิจัยทางวิชาการ และมอบใบเกียรติบัตรให้กับผู้นำเสนอผลงานวิจัยทางวิชาการ
            วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 เวลา 09:00 – 12:15 น. การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Technologies Used in Accounting Education” โดย ดร.สุพจน์ ศรีนุตพงษ์ หัวหน้าส่วนงานการจัดการความรู้ด้านเทคนิค บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) อดีตผู้จัดการฝ่ายการศึกษา บริษัท ไม่โครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด เวลา 13.00 - 16.00 น. การสัมมนา เรื่อง “Games for Learning in Accounting Education” โดย ดร.วรีวรรณ เจริญรูป ดร.นิติศักดิ์ เจริญรูป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย และ ดร.ชลธิชา ธรรมวิญญู คณบดี คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้ดำเนินรายการ 16:00 – 16:30 น. พิธีมอบเกียรติบัตรให้กับผู้นำเสนอผลงานดีเด่น (The Best Paper Awards)
            สภาวิชาชีพบัญชี ขอขอบพระคุณคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี คณะทำงานโครงการเครือข่ายหลักสูตรการบัญชีในประเทศไทย Thailand Accounting Program Network (TAP-Net) ได้จัดการประชุมและสัมมนาทางวิชาการระดับชาติ ด้านการศึกษาทางการบัญชี “Accounting Education Conference (AccEC 2021)” ตลอดจนสถาบันการศึกษาชั้นนำที่ร่วมให้การสนับสนุนการจัดการประชุมวิชาการ ซึ่งเป็นกิจกรรมอันมีประโยชน์ทางด้านการศึกษาเป็นอย่างยิ่ง หากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมา ณ ที่นี้


โพสต์เมื่อ :
19 ก.ค. 2564 14:21:43
 359
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์