ก.ล.ต. - สภาวิชาชีพบัญชีฯ หารือแนวทางการเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบรายงานทางการเงินของไทยในการประชุมประจำปี 2564

ก.ล.ต. - สภาวิชาชีพบัญชีฯ หารือแนวทางการเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบรายงานทางการเงินของไทยในการประชุมประจำปี 2564

           
            นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และคณะผู้บริหาร ร่วมประชุมกับนายวรวิทย์ เจนธนากุล นายกสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีฯ ซึ่งจัดในรูปแบบการประชุมผ่านระบบออนไลน์ เพื่อสานต่อความร่วมมือในการผลักดันแผนงานต่าง ๆ ในการพัฒนาคุณภาพการรายงานทางการเงินและคุณภาพงานสอบบัญชี เช่น โครงการจัดทำคู่มือมาตรฐานการบริหารคุณภาพงานสอบบัญชีไทย โครงการการพัฒนาสำนักงานสอบบัญชีนอกตลาดทุนให้มีความพร้อมที่จะเข้าไปปฏิบัติงานในตลาดทุน รวมทั้งหารือแนวทางในการส่งเสริมให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดทำรายงานทางการเงิน (stakeholders) เห็นถึงคุณค่าของงานสอบบัญชี และพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีโดยคำนึงถึงปัจจัยด้านคุณภาพงานสอบบัญชีเป็นหลัก ซึ่งจะช่วยให้ผู้สอบบัญชีสามารถจัดสรรทรัพยากรที่ใช้ในการปฏิบัติงานสอบบัญชีได้อย่างเพียงพอเพื่อให้งานสอบบัญชีมีคุณภาพ รวมถึงส่งเสริมให้ระบบรายงานทางการเงินของไทยมีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น และยังช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นของผู้ลงทุนที่มีต่อตลาดทุนไทย อันจะส่งผลให้ตลาดทุนไทยและเศรษฐกิจของประเทศไทยเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป รวมทั้งยังช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนผู้สอบบัญชี ซึ่งถือเป็นหนึ่งในปัญหาที่สำคัญของประเทศไทยอีกด้วย เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564

โพสต์เมื่อ :
9 ก.ย. 2564 14:28:06
 1469
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์