• หน้าแรก

  • ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี

  • คณะกรรมการมาตรฐานจรรยาบรรณระหว่างประเทศสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี (IESBA) เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อ Exposure Draft, ร่างข้อเสนอขอแก้ไขคู่มือประมวลจรรยาบรรณสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

คณะกรรมการมาตรฐานจรรยาบรรณระหว่างประเทศสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี (IESBA) เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อ Exposure Draft, ร่างข้อเสนอขอแก้ไขคู่มือประมวลจรรยาบรรณสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

  • หน้าแรก

  • ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี

  • คณะกรรมการมาตรฐานจรรยาบรรณระหว่างประเทศสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี (IESBA) เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อ Exposure Draft, ร่างข้อเสนอขอแก้ไขคู่มือประมวลจรรยาบรรณสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

คณะกรรมการมาตรฐานจรรยาบรรณระหว่างประเทศสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี (IESBA) เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อ Exposure Draft, ร่างข้อเสนอขอแก้ไขคู่มือประมวลจรรยาบรรณสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี


            คณะกรรมการมาตรฐานจรรยาบรรณระหว่างประเทศสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี (IESBA) เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อ Exposure Draft, ร่างข้อเสนอขอแก้ไขคู่มือประมวลจรรยาบรรณสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี Click  เพื่อให้สอดคล้อง กับมาตรฐานการจัดการคุณภาพ (ISQM1 และ ISQM2) ของคณะกรรมการ มาตรฐานการสอบบัญชี ระหว่างประเทศ (IAASB)
            ร่างข้อเสนอขอแก้ไขคู่มือประมวลจรรยาบรรณฉบับนี้ ได้รวมการแก้ไขที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ บทบาทและวิธีคิด, บริการที่ไม่ให้ความเชื่อมั่น, และข้อกำหนดเกี่ยวกับค่าธรรมเนียม ซึ่งเป็นหัวข้อใหม่ล่าสุดของประมวลจรรยาบรรณไว้ด้วย
            ท่านสามารถ ส่งความคิดเห็น ที่มีต่อร่างดังกล่าวได้โดยตรงไปที่ Click 
            หากท่านมีความประสงค์จะให้สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์รวบรวมความเห็น เพื่อจัดส่งให้ IESBA ขอให้ท่านส่งรายละเอียด มาที่ คุณปัญญรส panyarod.le@tfac.or.th ภายในวันที่ 5 ตุลาคม 2564
โพสต์เมื่อ :
23 ก.ย. 2564 9:45:02
 219
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์