• หน้าแรก

  • ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี

  • การจัดสัมมนาเพื่อทำความเข้าใจและหารือในการพัฒนาหลักสูตรตามมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ ฉบับปรับปรุงใหม่ (IES 2015 Edition) ในหัวข้อ “การสัมมนาและการพัฒนาครูผู้สอนหลักสูตรวิชาการบัญชีปี พ.ศ. 2564”

การจัดสัมมนาเพื่อทำความเข้าใจและหารือในการพัฒนาหลักสูตรตามมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ ฉบับปรับปรุงใหม่ (IES 2015 Edition) ในหัวข้อ “การสัมมนาและการพัฒนาครูผู้สอนหลักสูตรวิชาการบัญชีปี พ.ศ. 2564”

  • หน้าแรก

  • ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี

  • การจัดสัมมนาเพื่อทำความเข้าใจและหารือในการพัฒนาหลักสูตรตามมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ ฉบับปรับปรุงใหม่ (IES 2015 Edition) ในหัวข้อ “การสัมมนาและการพัฒนาครูผู้สอนหลักสูตรวิชาการบัญชีปี พ.ศ. 2564”

การจัดสัมมนาเพื่อทำความเข้าใจและหารือในการพัฒนาหลักสูตรตามมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ ฉบับปรับปรุงใหม่ (IES 2015 Edition) ในหัวข้อ “การสัมมนาและการพัฒนาครูผู้สอนหลักสูตรวิชาการบัญชีปี พ.ศ. 2564”

            เมื่อวันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2564 สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี ได้จัดสัมมนาเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ผู้แทนสภาวิชาชีพบัญชี ในการพัฒนาหลักสูตรสถาบันการศึกษาต่าง ๆ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี (มคอ.1) ซึ่งได้กำหนดให้สถาบันอุดมศึกษา แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี ที่ได้รับการเสนอชื่อจากสภาวิชาชีพบัญชี อย่างน้อย 1 ท่าน เพื่อให้พัฒนาหลักสูตรเป็นไปตามแนวทางเดียวกันและสอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี โดยจัดสัมมนาหัวข้อ “การสัมมนาและการพัฒนาครูผู้สอนหลักสูตรวิชาการบัญชี พ.ศ. 2564” เมื่อวันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2564 โดยจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 ของปี ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Microsoft Teams และ ณ สภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)
            โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ศิลปพร ศรีจั่นเพชร ประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ซึ่งการบรรยายในช่วงแรกได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดิชพงศ์ พงศ์ภัทรชัย กรรมการและเลขานุการ ในคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี โดยการชี้แจงเรื่องการรับรองหลักสูตรประเด็นทางด้านการศึกษาทางการบัญชี และหลังจากนั้น เป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์สำหรับการจัดทำหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญและชำนาญในด้านนี้เป็นอย่างดี วิทยากรโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์วิภาดา ตันติประภา อาจารย์พิเศษ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิ่มนวล วิเศษสรรพ์ คณบดีคณะบัญชี มหาวิทยาลัยรังสิต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดิชพงศ์ พงศ์ภัทรชัย กรรมการและเลขานุการ ในคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี และดำเนินการเสวนาโดย ดร.ศิรดา จารุตกานนท์ อาจารย์ประจำสาขาการบัญชี คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา
            ทั้งนี้ การจัดสัมมนาดังกล่าวเป็นการจัดให้กับอนุกรรมการ และคณะกรรมการที่ได้รับการอนุมัติแต่งตั้งเป็นผู้แทนสภาวิชาชีพบัญชีเพื่อพัฒนาหลักสูตรทางการบัญชี และคณาจารย์ผู้สอนวิชาการบัญชี โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายซึ่งมีผู้เข้าร่วมสัมมนาทั้งสิ้น จำนวน 110 คน

โพสต์เมื่อ :
5 ม.ค. 2565 9:59:17
 251
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์