• หน้าแรก

  • ข่าวสารด้านต่างๆ

  • การปรับปรุงระบบแจ้งและยืนยันการลงลายมือชื่อของผู้สอบบัญชี(การยืนยันการลงลายมือชื่อในปี 2565 เป็นต้นไป)

การปรับปรุงระบบแจ้งและยืนยันการลงลายมือชื่อของผู้สอบบัญชี(การยืนยันการลงลายมือชื่อในปี 2565 เป็นต้นไป)

  • หน้าแรก

  • ข่าวสารด้านต่างๆ

  • การปรับปรุงระบบแจ้งและยืนยันการลงลายมือชื่อของผู้สอบบัญชี(การยืนยันการลงลายมือชื่อในปี 2565 เป็นต้นไป)

การปรับปรุงระบบแจ้งและยืนยันการลงลายมือชื่อของผู้สอบบัญชี(การยืนยันการลงลายมือชื่อในปี 2565 เป็นต้นไป)

การปรับปรุงระบบแจ้งและยืนยันการลงลายมือชื่อของผู้สอบบัญชี
(การยืนยันการลงลายมือชื่อในปี 2565 เป็นต้นไป)

            เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2564 สภาวิชาชีพบัญชีได้มีการปรับปรุงระบบแจ้งและยืนยันการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี เพื่อให้ระบบแสดงข้อมูลการแจ้งและยืนยันให้ครบถ้วนมากยิ่งขึ้น โดยในขั้นตอนการยืนยันการลงลายมือชื่อของผู้สอบบัญชีตั้งแต่ปีที่ลงลายมือชื่อ 2565 เป็นต้นไป สภาวิชาชีพบัญชีได้เปลี่ยนแปลงตารางที่ผู้สอบบัญชียืนยันข้อมูลเกี่ยวกับการลงลายมือชื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินในระบบ โดยมีรายละเอียดการเปลี่ยนแปลง ดังนี้


1. ข้อมูลการรับงานสอบบัญชีในนาม
            คอลัมน์ “ข้อมูลการรับงานสอบบัญชีในนาม” เป็นคอลัมน์ให้ผู้สอบบัญชียืนยันข้อมูลการลงลายมือชื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินว่าผู้สอบบัญชีลงลายมือชื่อในนามอิสระหรือในนามสังกัดสำนักงานใด โดยระบบจะแสดง drop down list ให้ผู้สอบบัญชีเลือกข้อมูล ซึ่งข้อมูลใน drop down list นั้นจะเชื่อมโยงมาจาก “ข้อมูลการปฏิบัติงานสอบบัญชี” ที่ผู้สอบบัญชีได้แจ้งเอาไว้ในระบบ ดังนั้น ผู้สอบบัญชีต้องตรวจสอบความถูกต้องของ “ข้อมูลการปฏิบัติงาน” และแก้ไขให้ถูกต้องเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะข้อมูล “ลักษณะการปฏิบัติงาน” (โดยอิสระ/สังกัดสำนักงาน/โดยอิสระและสังกัดสำนักงาน) และ “รายชื่อสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด” (ในกรณีที่เลือกลักษณะการปฏิบัติงานแบบ “สังกัดสำนักงานสอบบัญชี/โดยอิสระและสังกัดสำนักงาน”)

หมายเหตุ: คำอธิบายเกี่ยวกับ “ลักษณะการปฏิบัติงานสอบบัญชี” สามารถดูรายละเอียดได้ในระบบที่เครื่องหมายด้านหลังคำว่า “ลักษณะการปฏิบัติงานสอบบัญชี”

ตัวอย่างการเชื่อมโยง “ข้อมูลการปฏิบัติงานสอบบัญชี” กับ “ข้อมูลการรับงานสอบบัญชีในนาม”

          ก. ในกรณีที่ “ข้อมูลการปฏิบัติงานสอบบัญชี” ผู้สอบบัญชีเลือก “ลักษณะการปฏิบัติงานสอบบัญชี” แบบโดยอิสระ 

          ข. ในกรณีที่ “ข้อมูลการปฏิบัติงานสอบบัญชี” ผู้สอบบัญชีเลือก “ลักษณะการปฏิบัติงานสอบบัญชี” แบบสังกัดสำนักงานสอบบัญชี

          ค. ในกรณีที่ “ข้อมูลการปฏิบัติงานสอบบัญชี” ผู้สอบบัญชีเลือก “ลักษณะการปฏิบัติงานสอบบัญชี” แบบโดยอิสระและสังกัดสำนักงานสอบบัญชี

2. ประเภทงบการเงิน
            คอลัมน์ “ประเภทงบการเงิน” เป็นคอลัมน์ให้ผู้สอบบัญชียืนยันข้อมูลการลงลายมือชื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินว่า งบการเงินที่ผู้สอบบัญชีลงลายมือชื่อเป็นงบการเงินประเภท “งบดำเนินกิจการอยู่” หรือ “งบเลิกกิจการ” โดยระบบจะแสดง drop down list ให้ผู้สอบบัญชีเลือกข้อมูล

ตัวอย่างหน้าต่างแสดงให้ผู้สอบบัญชียืนยันประเภทงบการเงิน

3. วิธีการลงลายมือชื่อ
            คอลัมน์ “วิธีการลงลายมือชื่อ” เป็นคอลัมน์ให้ผู้สอบบัญชียืนยันข้อมูลการลงลายมือชื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินว่าผู้สอบบัญชีลงลายมือชื่อในรายงานของผู้สอบบัญชีแบบไม่ใช้อิเล็กทรอนิกส์

ตัวอย่างหน้าต่างแสดงให้ผู้สอบบัญชียืนยันวิธีการลงลายมือชื่อ

  • อ่านในรูปแบบ PDF Click
     
โพสต์เมื่อ :
19 ม.ค. 2565 11:11:50
 6092
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์