ประกาศรายชื่อทีมที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน 15 ทีม การแข่งขันกรณีศึกษาทางบัญชีระดับประเทศ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2565

ประกาศรายชื่อทีมที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน 15 ทีม การแข่งขันกรณีศึกษาทางบัญชีระดับประเทศ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2565

1. การศึกษาดูงานและพบผู้บริหารของบริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) ณ อาคาร RS Group Building หรือผ่านระบบออนไลน์ MS Teams ในวันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 – 16.30 น.
 • ผู้เข้าแข่งขัน 15 ทีมที่ผ่านเข้ารอบ จะต้องเลือกการเข้าร่วมศึกษาดูงานและพบผู้บริหารของบริษัทอาร์เอส จำกัด (มหาชน) ณ อาคาร RS Group Building หรือผ่านระบบออนไลน์ MS Teams โดยจะต้องแจ้งยืนยันทางสภาวิชาชีพบัญชีเป็นการล่วงหน้าผ่านทาง Google form (ข้อ 2.1)
 • การศึกษาดูงานฯ ทั้งออนไซต์ ณ อาคาร RS Group Building และผ่านระบบออนไลน์ ผู้เข้าแข่งขันทุกคนต้องแต่งกายด้วยชุดสุภาพแบบ Business Casual ไม่อนุญาตให้ใส่ชุดนิสิตนักศึกษาหรือชุดที่สามารถระบุหรือสื่อถึงสถาบันการศึกษา
 • ผู้เข้าแข่งขันทุกทีมสามารถดูกำหนดการ และส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ หรือประเด็นอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับกรณีศึกษามายังสภาวิชาชีพบัญชีฯ อย่างน้อยทีมละ 1 คำถาม ภายในวันที่ 14 สิงหาคม 2565 เวลา 12.00 น. ผ่านทาง Google form https://forms.gle/rkrvssqUbG7Wo8YL6 
 • สำหรับผู้เข้าแข่งขันที่มีความประสงค์เข้าร่วมศึกษาดูงานผ่านระบบออนไลน์ สภาวิชาชีพบัญชีฯ จะจัดให้มีการทดสอบระบบออนไลน์ MS Teams ในวันพุธที่ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. ซึ่งจะต้องเข้าร่วมทดสอบระบบโดยพร้อมเพรียงกัน โดยจะได้รับแจ้งข้อมูลและช่องทางการเข้าระบบผ่านทาง email ในภายหลัง

2. ข้อปฏิบัติในการแข่งขันกรณีศึกษาทางบัญชีระดับประเทศ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2565 ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในวันเสาร์ที่ 3 กันยายน 2565 เวลา 7.30 – 17.00 น.

 • ผู้เข้าแข่งขันแต่ละคนจะต้องแจ้งยืนยันการเข้าร่วมการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ภายในวันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2565 เวลา 16.00 น. พร้อมนำส่งคำอ่านชื่อทีมผ่านทาง Google form https://forms.gle/pVbbgxE2x1aWjPsb9
 • ผู้เข้าแข่งขันแต่ละทีมจะต้องเตรียมไฟล์สไลด์การนำเสนอพร้อมสำเนาจำนวน 8 ชุดมาด้วยตนเองสำหรับให้กรรมการตัดสินการแข่งขัน ซึ่งผู้เข้าแข่งขันทุกทีมสามารถปรับเปลี่ยนสไลด์การนำเสนอเพื่อใช้ในการแข่งขันได้โดยไม่จำกัดรูปแบบและจำนวนสไลด์ โดยให้ระบุเฉพาะชื่อทีมในสไลด์แผ่นแรก แต่ไม่อนุญาตให้ระบุชื่อสถาบันการศึกษา และรายชื่อสมาชิกของทีม
 • ผู้เข้าแข่งขันทุกคนต้องแต่งกายด้วยชุดสุภาพแบบ Business Casual ไม่อนุญาตให้ใส่ชุดนิสิตนักศึกษาหรือชุดที่สามารถระบุหรือสื่อถึงสถาบันการศึกษา
 • สมาชิกในทีมทุกคนต้องรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ และแสดงบัตรประจำตัวนิสิตนักศึกษา ภายในเวลา
  15 น. มิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขัน (เริ่มลงทะเบียนเวลา 7.30 น.)
 • ห้ามนำโทรศัพท์มือถือ เครื่องมือสื่อสาร หรืออุปกรณ์ใด ๆ เข้าไปในพื้นที่การแข่งขัน โดยให้ใส่ไว้
  ในถุงซิปที่เจ้าหน้าที่แจกให้แล้วฝากไว้ที่อาจารย์ที่ปรึกษาหรือเจ้าหน้าที่ดูแลประจำกลุ่ม
  และไม่อนุญาตให้ถ่ายทอดหรือบันทึกคลิปวีดิโอในระหว่างการนำเสนอไปยังผู้อื่นโดยเด็ดขาด
 • สำหรับปีนี้ขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าร่วมชมการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศเฉพาะผู้เข้าแข่งขันและอาจารย์ที่ปรึกษาประจำทีมเท่านั้น เพื่อรักษาระยะห่างตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
 • ห้ามผู้เข้าแข่งขันกระทำการใด ๆ ที่ส่อเจตนาทุจริต
3. แนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุข เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
 • จัดให้มีการคัดกรองผู้เข้าร่วมงานด้วยการวัดอุณหภูมิ วิธีการสังเกต และสอบถามอาการบริเวณจุดลงทะเบียน
 • ผู้เข้าแข่งขันทุกคนจะต้องแสดงผลการตรวจ ATK เป็นลบ (ตรวจไม่เกิน 24 ชั่วโมงก่อนวันแข่งขัน) โดยแสดงภาพถ่าย ณ จุดลงทะเบียน
 • หากผู้เข้าแข่งขันท่านใดมีผลการตรวจ ATK เป็นบวก หรือในวันแข่งขันมีไข้ ไอ เจ็บคอ หรือมีน้ำมูก สมาชิกในทีมที่เหลือจะเป็นผู้นำเสนอเท่านั้น
 • ผู้เข้าแข่งขันทุกคนจะต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาการแข่งขัน เว้นแต่กิจกรรมที่จำเป็น
 • สภาวิชาชีพบัญชีจะจัดที่นั่งให้มีการเว้นระยะห่าง และมีการทำความสะอาดพื้นที่การจัดงานรวมถึงจุดสัมผัสต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ

ดูฉบับ PDF Click

คณะทำงานการจัดการแข่งขันกรณีศึกษาทางบัญชีระดับประเทศ ครั้งที่ 6
Thailand Accounting Case Competition 2022
ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2565

โพสต์เมื่อ :
9 ส.ค. 2565 14:27:44
 2105
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์