• หน้าแรก

  • ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี

  • ขอเชิญรับฟังการเสวนา สรุปความแตกต่างหลักการทางบัญชีกับหลักการทางภาษีสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (NPAEs) "บทที่ 14 เรื่อง สัญญาเช่า"

ขอเชิญรับฟังการเสวนา สรุปความแตกต่างหลักการทางบัญชีกับหลักการทางภาษีสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (NPAEs) "บทที่ 14 เรื่อง สัญญาเช่า"

  • หน้าแรก

  • ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี

  • ขอเชิญรับฟังการเสวนา สรุปความแตกต่างหลักการทางบัญชีกับหลักการทางภาษีสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (NPAEs) "บทที่ 14 เรื่อง สัญญาเช่า"

ขอเชิญรับฟังการเสวนา สรุปความแตกต่างหลักการทางบัญชีกับหลักการทางภาษีสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (NPAEs) "บทที่ 14 เรื่อง สัญญาเช่า"📣
 ขอเชิญรับฟังการเสวนา สรุปความแตกต่างหลักการทางบัญชีกับหลักการทางภาษีสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (NPAEs) "บทที่ 14 เรื่อง สัญญาเช่า"
🗓 ในวันที่ 22 กันยายน 2565
⏰ เวลา 14.00 - 15.30 น.

📌
 วิทยากรโดย
🔸 คุณพรรณี วรวุฒิจงสถิต
- กรรมการในคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการบัญชีภาษีอากร
- คณะทำงานโครงการเผยแพร่ความแตกต่างระหว่างบัญชีและภาษี

📌
 ผู้ดำเนินรายการ
🔸 คุณณภัค วรจิรปัญชญา
- กรรมการในคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการบัญชีภาษีอากร
- คณะทำงานโครงการเผยแพร่ความแตกต่างระหว่างบัญชีและภาษี

สนใจเข้าร่วม Click
โพสต์เมื่อ :
15 ก.ย. 2565 9:33:32
 1474
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์