• หน้าแรก

  • ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี

  • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบโครงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ โดยการศึกษาด้วยตนเอง Self-Study CPD มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (NPAEs) ครั้งที่ 2/2565

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบโครงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ โดยการศึกษาด้วยตนเอง Self-Study CPD มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (NPAEs) ครั้งที่ 2/2565

  • หน้าแรก

  • ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี

  • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบโครงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ โดยการศึกษาด้วยตนเอง Self-Study CPD มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (NPAEs) ครั้งที่ 2/2565

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบโครงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ โดยการศึกษาด้วยตนเอง Self-Study CPD มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (NPAEs) ครั้งที่ 2/2565

ตามที่สภาวิชาชีพบัญชี จัดโครงการการทดสอบ "โครงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ โดยการศึกษาด้วยตนเอง Self-Study CPD มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (NPAEs)" ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันเสาร์ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2565 ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี สุขุมวิท 21 โดยมีผู้ผ่านการทดสอบดังนี้ 
 

รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบโครงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ โดยการศึกษาด้วยตนเอง Self-Study CPD ครั้งที่ 2/2565

1 นางสาว กนกพร เจนรัตนพร
2 นางสาว กนกพร ตั้งเลิศสัมพันธ์
3 นางสาว กมลรัตน์ กุลสวัสดิ์
4 นางสาว กรกช พรรณนา
5 นาง กรลักษณ์ ทรัพย์ทวีกุล
6 นางสาว กฤชมน สิริโรจน์ปัญญา
7 นางสาว กฤษณา บุญงามอนงค์
8 นาง กันยารัตน์ โชคอุ่นกิจ
9 นาย กิตติพงศ์ ศิริเขตร
10 นางสาว กุลยา จีระแพทย์
11 นางสาว เกจชาณัฐ บำรุงชัยชนะ
12 นางสาว ขวัญฉัตร ทักษิณวราจาร
13 นางสาว จันทร์เพ็ญ เจนวณิชวิทย์
14 นางสาว จันทร์เพ็ญ ไชยบุตร
15 นางสาว จิรภัทร ประกอบบุญ
16 นาย ชนะภัย สิริทิพากุล
17 นางสาว ชุติมา สุวรรณรัตน์
18 นางสาว ณฐา ฐานอภิโชค
19 นาย ณรงค์ยศ จิตรเจริญกุล
20 นางสาว ณัฐชาดา ศรีโสภาจิต
21 นาย ณัฐพล มุสิกะปาน
22 นาย ณัฐศักดิ์ บรรณประเสริฐ
23 นาย เณษฐ์ เชิดชีวศาสตร์
24 นางสาว ดวงกมล เตชานุชิต
25 นางสาว ธัญญา กนกวิจิตรศิลป์
26 นางสาว ธิติยา ชัฎสุนทร
27 ว่าที่ ร้อยตรี ธีรนันท์ กิตติมานะสกุล
28 นาย นนท์ธวัช เตชะสุระพิสิฐ
29 นางสาว นริศรา ธรรมรัตน์
30 นางสาว นวลนิตย์ ศรีคง
31 นางสาว นัยนา ศิลาโรจน์
32 นาง นิภาพร อัศวพรประดิษฐ์
33 นางสาว บุษรินทร์ ลัภย์มงคลชัย
34 นางสาว บุษรินทร์ วัฒนสุนทรสกุล
35 นางสาว ปฐมภรณ์ อุปโชติสุวรรณ
36 นาย ปริญญา สุกใส
37 นางสาว ปิยเนตร์ ชอุ่มชัยศิริ
38 นาย พงษ์เทพ โชติสนธิ
39 นางสาว พรทิพย์ เกิดแก้วฟ้า
40 นางสาว พรพรรณ คุณแสง
41 นางสาว พรเพ็ญ ธนพันธสกุล
42 นาง พัชรา ทองเหลือ
43 นางสาว พัชรี ธีรธัชพิศาล
44 นางสาว พัฐธาวรรณ องค์ชัยคุปต์
45 นางสาว พัฒนาภา จรัญเสถียรชัย
46 นางสาว พัทธ์ธีรา สิริรัตนพลกุล
47 นางสาว พิชามญชุ์ วงศ์ข้าหลวง
48 นางสาว พิมพ์ปวีณ์ ศิริวัลลภ
49 นาย ภัทรวิน โอสถาพันธุ์
50 นาย ภูริ ธาตุสุวรรณ
51 นาง ภูวษา พุฒิธีรวุฒิ
52 นาย มงคล ลือสุวรรณกิจ
53 นางสาว มนัสชนก สุรกิจโกศล
54 นางสาว รติมัย เผ่าชัยยั่งยืน
55 นางสาว รัชวรรณ เธียรชุติมา
56 นางสาว รินดา หวังวิศวาวิทย์
57 นาย รุ่งโรจน์ บัวดอนไพร
58 นาง วชรรัศมิ์ ตั้งสมบูรณ์
59 นางสาว วรรัตน์ โชคสวัสดิ์ไพศาล
60 นางสาว วาสนา งามบุญปลูก
61 นาย วิชัย โชคอุ่นกิจ
62 นาย วิชัย เมฆาเด่นอัมพร
63 นางสาว วิไลวรรณ ดวงเงิน
64 นาย วิศิษฏ์ วชิรลาภไพฑูรย์
65 นาง วิสาข์ หงษ์ศิริรัตน์
66 นาย วีระชัย สุคำ
67 นางสาว ศญาดา สุนทรสมัย
68 นางสาว ศมล อมรพิทักษ์กูล
69 นางสาว ศศิพิมพ์ พวงชมภู
70 นาง ศศิวิมล สุกใส
71 นางสาว ศุลีพร เอื้อวิเศษวัฒนา
72 นางสาว สวรรยา คลธา
73 นางสาว สาธวี บัณฑุวนิช
74 นางสาว สิตานัน วงศ์มณฑา
75 นาง สุขุมาล ธุถาวร
76 นางสาว สุจิตรา พงศ์วรินทร์
77 นาย สุเทพ วงศ์ศรีวงศ์
78 นางสาว สุภา เติบศิริ
79 นางสาว สุภาวรรณ พันธิตพงษ์
80 นาย สุรัตน์ ฉายาวรเดช
81 นาง สุวรรณา มงคลสมัย
82 นาย สุวิทย์ เลิศวงศ์วีรชัย
83 นางสาว สุวิมล เลิศพิทักษ์กิจ
84 นาย เสกสิทธิ์ กรรมารวนิช
85 นางสาว เสาวลักษณ์ กิตติศรีไสว
86 นาย แสนชัย สืบกีรติ
87 นางสาว อภิญญา สำราญฤทธิ์
88 นางสาว อมรรัตน์ ศรีกัลยาณบุตร
89 นาง อมินตรา เกตุทอง
90 นางสาว อรณี ทองคง
91 นางสาว อรอุมา อมรพันธุ์
92 นางสาว อังคณา ชุติไพจิตร
93 นางสาว อัจฉรา ชุติไพจิตร
94 นาย อิทธิพงศ์ สุขศาลา
95 นางสาว อุมาพร ศิริวสุกาญจน์
96 นางสาว อุษณี อินทชิต
97 นางสาว อุษณีย์ ฉัตรมงคลชัย


โครงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ โดยการศึกษาด้วยตนเอง
Self-Study CPD ครั้งที่ 2/2565 คืออะไร ? Click

หมายเหตุ:

  • ผู้ที่ผ่านการทดสอบ สามารถนับชั่วโมงพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง (CPD) สำหรับผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผู้ทำบัญชี นับเป็นด้านบัญชี 20 ชั่วโมง
  • ผู้ที่ไม่ผ่านการทดสอบ สามารถนับชั่วโมงพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง (CPD) สำหรับผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผู้ทำบัญชี นับเป็นด้านบัญชี 4 ชั่วโมง

โพสต์เมื่อ :
16 ก.ย. 2565 9:57:50
 2417
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์