• หน้าแรก

  • ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี

  • ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นแก่สภาวิชาชีพบัญชีส่งท้ายปี 2565 ในแบบสำรวจ “ความพึงพอใจในการพัฒนามาตรฐานทางวิชาชีพบัญชี การพัฒนาวิชาชีพ การให้บริการ และการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร”

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นแก่สภาวิชาชีพบัญชีส่งท้ายปี 2565 ในแบบสำรวจ “ความพึงพอใจในการพัฒนามาตรฐานทางวิชาชีพบัญชี การพัฒนาวิชาชีพ การให้บริการ และการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร”

  • หน้าแรก

  • ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี

  • ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นแก่สภาวิชาชีพบัญชีส่งท้ายปี 2565 ในแบบสำรวจ “ความพึงพอใจในการพัฒนามาตรฐานทางวิชาชีพบัญชี การพัฒนาวิชาชีพ การให้บริการ และการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร”

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นแก่สภาวิชาชีพบัญชีส่งท้ายปี 2565 ในแบบสำรวจ “ความพึงพอใจในการพัฒนามาตรฐานทางวิชาชีพบัญชี การพัฒนาวิชาชีพ การให้บริการ และการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร”
ขอเชิญชวนท่านสมาชิกสละเวลา 5 นาที ในการทำแบบสำรวจ “ความพึงพอใจในการพัฒนามาตรฐานทางวิชาชีพบัญชี การพัฒนาวิชาชีพ การให้บริการ และการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์”

แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 5 ส่วน ประกอบด้วย

  • ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ให้ข้อมูล
  • ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจด้านการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพบัญชีและการพัฒนาวิชาชีพบัญชี
  • ส่วนที่ 3 บทบาทและการให้บริการของสภาวิชาชีพบัญชี
  • ส่วนที่ 4 ช่องทางและการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของสภาวิชาชีพบัญชี
  • ส่วนที่ 5 การปรับปรุงอาคารและพื้นที่ให้บริการสมาชิก

“หนึ่งความเห็นของท่านมีคุณค่าต่อการพัฒนาวิชาชีพ”

📌 ร่วมแสดงความเห็นได้ที่ Click
ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2565

โพสต์เมื่อ :
6 ธ.ค. 2565 12:13:14
 508
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์