• หน้าแรก

 • ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี

 • ตรวจสอบผังที่นั่งสอบการทดสอบความรู้ของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ครั้งที่  53 (1/2566) ในรายวิชากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี 1 และ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี 2

ตรวจสอบผังที่นั่งสอบการทดสอบความรู้ของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ครั้งที่  53 (1/2566) ในรายวิชากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี 1 และ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี 2

 • หน้าแรก

 • ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี

 • ตรวจสอบผังที่นั่งสอบการทดสอบความรู้ของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ครั้งที่  53 (1/2566) ในรายวิชากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี 1 และ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี 2

ตรวจสอบผังที่นั่งสอบการทดสอบความรู้ของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ครั้งที่  53 (1/2566) ในรายวิชากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี 1 และ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี 2


ผู้เข้ารับการทดสอบในรายวิชากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี 1 และ วิชากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี 2 โปรดทราบ

      สภาวิชาชีพบัญชีมีความห่วงใยในสุขภาพของผู้เข้ารับการทดสอบทุกท่าน และในการทดสอบจะมีผู้เข้ารับการทดสอบที่หลากหลายอายุหรืออาจมีโรคประจำตัว รวมทั้งห้องสอบเป็นห้องปรับอากาศ จึงขอความร่วมมือในการปฎิบัติตามมาตรการความปลอดภัยจากเชื้อ Covid-19 ดังนี้
          1. สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาขณะเข้ารับการทดสอบ
          2. เว้นระยะห่างจากคนอื่น
          3. ล้างมือด้วยสบู่หรือใช้แอลกอฮอล์ ทำความสะอาดมือเมื่อมีการสัมผัสจุดสาธารณะ


  ตรวจสอบผังที่นั่งสอบ
  การทดสอบความรู้ของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตครั้งที่ 53 (1/2566)
  เข้าห้องสอบในเวลา 12.30 น. เริ่มทดสอบเวลา 13.00-17.00 น.
  ผู้เข้าทดสอบเข้าห้องสอบล่าช้าได้ไม่เกินเวลา 13.10 น.

  วิชา วันที่ ผังห้องสอบ
  การบัญชี 1 วันเสาร์ที่ 4 มีนาคม 2566
  การบัญชี 2 วันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม 2566
  การสอบบัญชี 1 วันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2566
  การสอบบัญชี 2 วันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม 2566
  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี 1 วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2566 Click
  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี 2 วันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2566 Click
       สถานที่สอบ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร Click


  • ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ รายวิชาที่เข้ารับการทดสอบ Click
  • ประชาสัมพันธ์การเดินทางไปยังสนามสอบมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเนื่องจากสถานที่ทดสอบมีพื้นที่จอดรถจำกัด จึงขอแนะนำให้ผู้เข้ารับการทดสอบโปรดเผื่อเวลาในการเดินทาง และพิจารณาเดินทางด้วยบริการขนส่งสาธารณะ ดังนี้
  - รถไฟฟ้า MRT ปลายทางสถานีห้วยขวาง เดินทางต่อด้วยรถมอเตอร์ไซด์หรือรถยนต์รับจ้าง
            - รถเมล์ เส้นทางถนนวิภาวดีรังสิต (ลงป้าย “ม.หอการค้าไทย”) สาย 24, 35- 1, 69, 92, 107, 129, ปอ.92, ปอ.129, ปอ.504, ปอ.138
            - รถเมล์ เส้นทางถนนประชาสงเคราะห์ (ลงป้าย “วัดพรหมวงศาราม ซอยประชาสงเคราะห์ 27”) สาย 12, 13, 54, 74, 98, 117, 204
            - รถเมล์ เส้นทางถนนรัชดาภิเษก (ลงป้าย “ตลาดห้วยขวาง”) สาย 136, 137, ปอ.73, ปอ.206, ปอ.514, ปอ.517

  **กรณีที่นำรถยนต์ส่วนตัวมาจอด ผู้เข้าทดสอบต้องชำระค่าที่จอดรถตามอัตราที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยกำหนด**

  เพื่อความสะดวกของผู้เข้ารับการทดสอบ
  จึงขอให้ผู้เข้ารับการทดสอบไปถึงสถานที่สอบก่อนเวลาเข้าห้องสอบเพื่อเป็นการเตรียมตัว และเตรียมพร้อม ดังนี้

  • ในวันทดสอบผู้เข้ารับการทดสอบต้องแสดงบัตรประจำตัวสอบ และบัตรประจำตัวประชาชน (หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้และมีรูปถ่าย) เท่านั้น จึงจะเข้าห้องสอบได้


  • การทดสอบ CPA โปรดศึกษารายละเอียดขอบเขตเนื้อหาวิชาจากเอกสารแนบท้ายประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 51/2565 เรื่อง กำหนดการทดสอบความรู้ของผู้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ครั้งที่ 52 (1/2566)
  • ข้อพึงระวังเกี่ยวกับระเบียบการเข้ารับการทดสอบ
  ข้อปฏิบัติ บทกำหนดโทษ
  ระเบียบการแต่งกาย
  • หญิง

  - ให้สวมเสื้อเชิ้ตหรือเสื้อมีปก มีแขน กางเกงขายาวหรือกระโปรงสุภาพ สอดชายเสื้อไว้ในกางเกงหรือกระโปรง

  - หรือ สวมชุดกระโปรงแซกยาวมีแขน

  - สวมรองเท้าหุ้มส้นหรือรัดส้น

  - ห้ามสวมเสื้อยืดไม่มีปกและกางเกงขาสั้น

  • ชาย

  - ให้สวมเสื้อเชิ้ตหรือเสื้อมีปก มีแขน กางเกงขายาวสีสุภาพ สอดชายเสื้อไว้ในกางเกง

  - สวมรองเท้าหุ้มส้น

  - ห้ามสวมเสื้อยืดไม่มีปกและกางเกงขาสั้น
  กรณีแต่งกายไม่สุภาพ ไม่ถูกต้องตามระเบียบเกี่ยวกับการทดสอบ จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบ

  การตอบข้อสอบ ให้ปฏิบัติดังนี้

  • ข้อสอบอัตนัย
  1. ให้เขียนคำตอบแต่ละข้อในสมุดคำตอบแต่ละเล่มตามสีที่กำหนด กรณีเขียนคำตอบในสมุดผิดเล่มไม่ตรงตามสีที่กำหนด ให้แจ้งเจ้าหน้าที่คุมสอบทราบเพื่อดำเนินการแก้ไขและลงชื่อกำกับไว้
  2. ให้เขียนคำตอบด้วยปากกาที่จัดเตรียมไว้ให้เท่านั้น
  3. ห้ามฉีกกระดาษออกจากสมุดคำตอบโดยเด็ดขาด
  4. ห้ามเขียนคำตอบเป็นภาษาอื่น ให้เขียนคำตอบเป็นภาษาไทยเท่านั้น เว้นแต่เป็นศัพท์เทคนิคอาจเขียนเป็นภาษาอังกฤษ
  • ข้อสอบปรนัย
  ให้ตอบในกระดาษคำตอบโดยระบายในวงกลมที่ต้องการแต่ละข้อเพียงวงกลมเดียวด้วยดินสอดำ 2 บี

  กรณีที่มีผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม อนุกรรมการจะไม่ตรวจคำตอบและปรับเป็นสอบตกในข้อนั้น
  **หากเขียนหรือระบายเลขประจำตัวสอบไม่ถูกต้องจะถือว่าไม่ได้คะแนนในวิชานั้น แม้ว่าเครื่องคอมพิวเตอร์จะรวบรวมคะแนนได้หรือไม่ได้ก็ตาม**

  ให้ลงลายมือชื่อส่งข้อสอบ กระดาษคำตอบปรนัยและสมุดคำตอบอัตนัยก่อนออกจากห้องสอบ กรณีที่มีผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ ให้ถือว่าสอบตกในรายวิชานั้นของการทดสอบในครั้งนั้น
  ห้ามนำเครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด อาทิ โทรศัพท์เคลื่อนที่ วิทยุติดตามตัว วิทยุสื่อสาร เครื่องบันทึกภาพและเสียง เครื่องมือบอกเวลา นาฬิกา และอุปกรณ์เครื่องเขียนต่าง ๆ (หมายรวมถึงน้ำยาลบคำผิดด้วย) ของตนเองเข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด ยกเว้น เครื่องคิดเลข กรณีที่มีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม โดยพบในขณะที่มีการทำข้อสอบเจ้าหน้าที่คุมสอบจะให้ยุติการทำข้อสอบและให้ออกจากห้องสอบทันที และให้หมายความรวมถึงการตรวจพบภายหลังเวลาการทำข้อสอบสิ้นสุดลงแล้ว ให้ถือว่าสอบตกในรายวิชานั้นของการทดสอบในครั้งนั้
  ห้ามมิให้ส่งกระดาษคำตอบ สมุดคำตอบและข้อสอบ จนกว่าเวลาล่วงผ่านไปแล้ว 1 ชั่วโมง กรณีที่มีผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง ให้ถือว่าสอบตกทุกรายวิชาในการสอบครั้งนั้น และให้ตัดสิทธิในการเข้าทดสอบ มีกำหนด 5 ปี นับแต่วันที่กระทำผิด
  ห้ามคัดลอกข้อสอบไม่ว่าจะทั้งหมดหรือแต่บางส่วน ไม่ว่าจะด้วยวิธีการใด รวมทั้งห้ามนำข้อสอบ กระดาษคำตอบปรนัย หรือสมุดคำตอบอัตนัย ออกจากห้องสอบโดยเด็ดขาด กรณีที่มีผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฎิบัติตาม เจ้าหน้าที่คุมสอบจะให้ยุติการทำข้อสอบและให้ออกจากห้องสอบทันที ให้ถือว่าสอบตกทุกรายวิชาในการสอบครั้งนั้น และให้ตัดสิทธิในการเข้าทดสอบ มีกำหนด 5 ปี นับแต่วันที่กระทำผิด

  ห้ามนำตำรา หนังสือ บันทึกข้อความ เอกสาร โน้ตย่อใด ๆ เข้าห้องสอบ และห้ามกระทำด้วยประการอื่นใดที่คณะอนุกรรมการเห็นว่าเป็นการทุจริตในการทดสอบ

  กรณีที่มีผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม เจ้าหน้าที่คุมสอบจะให้ยุติการทำข้อสอบและ ให้ออกจากห้องสอบทันที ให้ถือว่าสอบตกทุกรายวิชาในการสอบครั้งนั้น และให้ตัดสิทธิในการเข้าทดสอบตลอดไป

   

  โพสต์เมื่อ :
  14 มี.ค. 2566 9:41:40
   2762
  ผู้เข้าชม
  สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์