ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ปี 2566

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ปี 2566

ที่ 34/2566 ที่ 34-2566 ป. ยกเลิกประกาศ 3 ฉบับ
ที่ 33/2566 ที่ 33-2566 ประกาศ เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลสำหรับธุรกิจประกันภัย (ยกเลิก 50-2565)
ที่ 32/2566 ที่ 32-2566 เรื่อง มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 (ยกเลิก 46-2562)
ที่ 31/2566 ที่ 31-2566 ป. มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 (ยกเลิก 39-2565)
ที่ 30/2566 ที่ 30-2566 ป. มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 (ยกเลิก 38-2565)
ที่ 29/2566 ที่ 29-2566 ป. มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ยกเลิก 62-2562)
ที่ 28/2566 ที่ 28-2565 ป. มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3
ที่ 27/2566 ที่ 27-2566 ป. มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1 (ยกเลิก 36-2565)
ที่ 26/2566 ที่ 26-2566 ป. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ยกเลิก 41-2562)
ที่ 25/2566 ที่ 25-2566 ป. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ยกเลิก 33-2563)
ที่ 24/2566 ที่ 24-2566 ป. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ยกเลิก 34-2565)
ที่ 23/2566 ที่ 23-2566 ป. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ยกเลิก 60-2562)
ที่ 22/2566 ที่ 22-2566 ป. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ยกเลิก 28-2563)
ที่ 21/2566 ที่ 21-2566 ป. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 (ยกเลิก 33-2565)
ที่ 20/2566 ที่ 20-2566 ป. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ยกเลิก 84-2562)
ที่ 19/2566 ที่ 19-2566 ป. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 26 (ยกเลิก 55-2562)
ที่ 18/2566 ที่ 18-2566 ป. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ยกเลิก 82-2562)
ที่ 17/2566 ที่ 17-2566 ป. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ยกเลิก 32-2565)
ที่ 16/2566 ที่ 16-2566 ป. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ยกเลิก 81-2562)
ที่ 15/2566 ที่ 15-2566 ป. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ยกเลิก 26-2563)
ที่ 14/2566 ที่ 14-2566 ป. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ยกเลิก 35-2562)
ที่ 13/2566 ที่ 13-2566 ป. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ยกเลิก 25-2563)
ที่ 11/2566 ที่ 11-2566 เรื่อง มาตรฐานงานที่ให้ความเชื่อมั่น รหัส 3410 งานที่ให้ความเชื่อมั่นต่อรายงานก๊าชเรือนกระจก
ที่ 10/2566 ที่ 10-2566 เรื่อง มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 600 (ปรับปรุง) ข้อพิจารณาพิเศษ – การตรวจสอบงบการเงินของกลุ่มกิจการรวมถึงงานของผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่ม
ที่ 9/2566 เรื่อง บทแก้ไขเพิ่มเติม เพื่อให้สอดคล้องกับการปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี รหัส 600 (ปรับปรุง)

โพสต์เมื่อ :
16 มี.ค. 2566 17:26:20
 6950
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์