คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี วาระปี 2566-2569

คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี วาระปี 2566-2569


    คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี วาระปี 2566-2569
1 รศ. ดร.วรศักดิ์ ทุมมานนท์ ประธานกรรมการ
2 รศ. ดร.สมชาย สุภัทรกุล ที่ปรึกษา
3 ผศ. ดร.สันสกฤต วิจิตรเลขการ กรรมการ
4 ดร.เกียรตินิยม คุณติสุข กรรมการ
5 นายนพฤกษ์ พิษณุวงษ์ กรรมการ
6 นางสาวยุวนุช เทพทรงวัจจ กรรมการ
7 นางสาววราพร ประภาศิริกุล กรรมการ
8 นางสาววันดี ลีวรวัฒน์ กรรมการ
9 นางสาวสมบูรณ์ ศุภศิริภิญโญ กรรมการ
10 นางสาวโสรยา ตินตะสุวรรณ์ กรรมการ
11 นางอโนทัย ลีกิจวัฒนะ กรรมการ
12 ผู้แทนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
13 ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
14 ผู้แทนกรมสรรพากร
15 ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย
16 ผู้แทนสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
17 ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
18 ผศ.วิภาดา ตันติประภา กรรมการและเลขานุการ
โพสต์เมื่อ :
6 ต.ค. 2566 9:17:33
 788
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์