คณะผู้บริหารสภาวิชาชีพบัญชีเข้าพบอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเพื่อแสดงความยินดีและหารือการพัฒนาวิชาชีพบัญชีร่วมกัน

คณะผู้บริหารสภาวิชาชีพบัญชีเข้าพบอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเพื่อแสดงความยินดีและหารือการพัฒนาวิชาชีพบัญชีร่วมกัน          เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 คณะผู้บริหารสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำโดย นายพิชิต ลีละพันธ์เมธา อุปนายกและประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการทำบัญชี พร้อมกับ นางสาวชวนา วิวัฒน์พนชาติ อุปนายก กรรมการ และเหรัญญิก นายอนันต์ สิริแสงทักษิณ กรรมการและเลขาธิการ นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์ กรรมการและนายทะเบียน และนางภูษณา แจ่มแจ้ง ผู้อำนวยการ เข้าพบ นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เพื่อแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ พร้อมกับร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและหารือแนวทางการพัฒนาวิชาชีพบัญชีร่วมกับคณะผู้บริหารกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้แก่ นายจิตรกร ว่องเขตกร รองอธิบดี นางสาวจุฑามณี ยอดแสง ผู้อำนวยการกองกำกับบัญชีธุรกิจ นายธีระศักดิ์ สีนา ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย และผู้ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องม่วงสาหรี่ ชั้น 7 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
          ในการเข้าพบครั้งนี้ ถือเป็นโอกาสอันดีที่ทั้งสองหน่วยงานได้หารือร่วมกันในประเด็นเกี่ยวกับ การกำกับดูแลและส่งเสริมผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี การช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME ผ่านโครงการนักบัญชีอาสา การเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อพัฒนากระบวนการทำงานเกี่ยวกับนิติบุคคลที่ประกอบกิจการด้านการสอบบัญชีหรือด้านการทำบัญชี ตลอดจนการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับสภาพการณ์ของสังคม และประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องต่อการร่วมกันส่งเสริมและการพัฒนาวิชาชีพบัญชีในประเทศไทยให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป

โพสต์เมื่อ :
1 ธ.ค. 2566 15:03:30
 484
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์