• หน้าแรก

  • ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี

  • ยกระดับมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทยทัดเทียมมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ “พัฒนาการมาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทยไปสู่ IFRS adoption Country”

ยกระดับมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทยทัดเทียมมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ “พัฒนาการมาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทยไปสู่ IFRS adoption Country”

  • หน้าแรก

  • ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี

  • ยกระดับมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทยทัดเทียมมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ “พัฒนาการมาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทยไปสู่ IFRS adoption Country”

ยกระดับมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทยทัดเทียมมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ “พัฒนาการมาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทยไปสู่ IFRS adoption Country”
👉 เส้นทางการเดินทางของมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย (TFRS) ตั้งแต่ปี 2542 ถึง 2567 เป็นระยะเวลากว่า 25 ปี จนถึงวันนี้ได้เข้าสู่การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศมาใช้อย่างเต็มรูปแบบ โดยประเทศไทยได้รับการจัดกลุ่มให้เป็นประเทศที่นำ IFRS มาถือปฏิบัติ (IFRS adoption Country) ซึ่งถือว่าเป็นการยกระดับมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทยให้ทัดเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ และการจัดทำงบการเงินของกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะสามารถเปรียบเทียบกันได้กับกิจการในต่างประเทศ และสะดวกต่อการระดมทุนในต่างประเทศ

📌 อ่านบทความฉบับเต็ม Click
โพสต์เมื่อ :
7 ก.พ. 2567 17:29:33
 671
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์