สภาวิชาชีพบัญชีขอเชิญชวนท่านร่วมรับฟัง “การรายงานความยั่งยืนกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาต” ผ่านช่องทาง Facebook Live

สภาวิชาชีพบัญชีขอเชิญชวนท่านร่วมรับฟัง “การรายงานความยั่งยืนกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาต” ผ่านช่องทาง Facebook Live


           ปัจจุบันการรายงานด้านความยั่งยืน ซึ่งครอบคลุมมิติด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) ได้กลายเป็นประเด็นที่องค์กรต่าง ๆ ให้ความสนใจ และมีความคืบหน้าในการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นบริษัทและองค์กรธุรกิจจึงต้องให้ความสำคัญกับประเด็นนี้ โดยบูรณาการการบริหารจัดการประเด็นด้านความยั่งยืนเข้าไปตั้งแต่การกำหนดพันธกิจและกลยุทธ์องค์กร การวิเคราะห์ความเสี่ยงและประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน (Sustainability Risk and Materiality Analysis) และการเปิดเผยข้อมูลด้าน ESG อย่างเพียงพอเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้เสียที่สำคัญ
           การสัมมนาในครั้งนี้ จะอธิบายเกี่ยวกับความหมายของ ESG ความสำคัญที่มีต่อบริษัทและองค์กรธุรกิจ ความสำคัญของการรายงานข้อมูลด้าน ESG ที่มีต่อนักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียอื่นของบริษัท แนวโน้มการรายงานข้อมูลด้าน ESG ในระดับโลก และบทบาทของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในการนำประเด็นด้าน ESG มาใช้พิจารณาความเสี่ยงในการตรวจสอบงบการเงิน พร้อมยกตัวอย่าง รวมทั้งการสอบทานข้อมูล ESG ที่บริษัทได้มีการจัดทำและนำเสนอทั้งในรายงานประจำปีและรายงานความยั่งยืน
           สภาวิชาชีพบัญชีจึงขอเชิญชวนท่านร่วมรับฟัง “การรายงานความยั่งยืนกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาต” ผ่านช่องทาง Facebook Live ในวันอังคารที่ 23 กรกฎาคม 2567 เวลา 10.00 - 11.00 น. ซึ่งได้รับเกียรติบรรยายโดย
  • นายกษิติ เกตุสุริยงค์
    Partner, Sustainability & Climate Service ดีลอยท์ ประเทศไทย
  • ดร. บดินทร์ วงศ์วิทยาภิรมย์
    ผู้จัดการอาวุโส Sustainability & Climate Center of Excellence (S&C COE) ดีลอยท์ ประเทศไทย
           ไม่ว่าจะดูสดหรือดูย้อนหลัง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สามารถนับชั่วโมง CPD ไม่เป็นทางการ ประเภทกิจกรรม 2 : นับได้ตามจริงแต่ไม่เกิน 2 ชั่วโมงต่อครั้ง
โพสต์เมื่อ :
27 มิ.ย. 2567 13:01:34
 861
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์