สภาวิชาชีพบัญชีจัดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2567 ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

สภาวิชาชีพบัญชีจัดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2567 ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์


      เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 – 12.00 น. สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2567 ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทาง Mobile Application และ Web Application โดยสภาวิชาชีพบัญชีจัดประชุมด้วยวิธีนี้ ขึ้นเป็นครั้งที่ 4 เนื่องจากเล็งเห็นถึงความสะดวกของสมาชิกในการเข้าร่วมประชุม
      ภายในการประชุม นายวินิจ ศิลามงคล นายกสภาวิชาชีพบัญชี เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี และผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่าง ๆ และมีสมาชิกเข้าร่วมประชุม จำนวน 1,340 คนโดยที่ประชุมได้ดำเนินการตามระเบียบวาระทั้ง 8 วาระ ดังนี้
      วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
      วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2566 เมื่อวันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2566
      วาระที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานเพื่อทราบ
      วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของสภาวิชาชีพบัญชีสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566
      วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2567
      วาระที่ 6 พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี รับอนุญาต (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 25..
      วาระที่ 7 พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการเข้ารับการฝึกอบรม หรือเข้าร่วมประชุมสัมมนาของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 25..
      วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
      สภาวิชาชีพบัญีขอขอบพระคุณท่านสมาชิกทุกท่าน รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกท่านที่ได้ร่วมผลักดันและสนับสนุนการดำเนินงานสภาวิชาชีพบัญชีด้วยดีมาโดยตลอด
      สำหรับท่านสมาชิกที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมสามารถดูเอกสารประกอบการประชุมและรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาได้ที่ www.agm.tfac.or.th
โพสต์เมื่อ :
1 ก.ค. 2567 11:09:14
 1050
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์