ประกาศผลการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2567

ประกาศผลการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2567

           
           ที่ประชุมใหญ่สามัญ สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สภาวิชาชีพบัญชี) ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2567 มีมติเห็นชอบแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอบบัญชีของสภาวิชาชีพบัญชี สำหรับงบการเงินสิ้นสุดปี 2567 จากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด รายชื่อดังต่อไปนี้

ชื่อ เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
(1) นางสาวโชติมา กิจศิรกร 7318
(2) นางสาวนิธินี กิตติคุณาพงษ์ 8843
(3) นางสาวชุตินันท์ กอประเสริฐถาวร 9201
(4) นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ 4752

           พร้อมทั้ง กำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ที่เสนอประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 345,000 บาท โดยแบ่งเป็นค่าบริการสอบทานงบการเงินสำหรับงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2567 จำนวน 100,000 บาท และค่าบริการตรวจสอบงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 จำนวน 245,000 บาท (รวมงบการเงินภาษาอังกฤษ จำนวน 10,000 บาท) และค่าใช้จ่ายอื่นตามที่เกิดขึ้นจริงแต่ไม่เกิน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
โพสต์เมื่อ :
5 ก.ค. 2567 15:47:23
 640
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์