ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ปี 2553

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ปี 2553

ที่ 62/2553 เรื่อง คำชี้แจงเกี่ยวกับการจัดทำมาตรฐานการบัญชีสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียต่อสาธารณะ 
ที่ 56/2553 เรื่อง การให้คำรับรองการควบคุมคุณภาพสำหรับสำนักงานที่ให้บริการด้านการตรวจสอบและการสอบทาน งบการเงิน
และงานให้ความเชื่อมั่นอื่นตลอด
 
ที่ 55/2553 เรื่อง การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง สัญญาการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ 
ที่ 54/2553 เรื่อง มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 เรื่อง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 
ที่ 53/2553 เรื่อง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 26 เรื่อง การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน
ที่ 52/2553 เรื่อง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
ที่ 51/2553 เรื่อง มาตรฐานการบัญชี 
ที่ 50/2553 เรื่อง มาตรฐานการรายงานทางการเงินเกี่ยวกับการรวมธุรกิจ 
ที่ 49/2553 เรื่อง การจัดเลขระบุฉบับมาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางรายการ 
ที่ 34/2553 เรื่อง มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ ๓ (ปรับปรุง ๒๕๕๒) เรื่อง การรวมธุรกิจ 
ที่ 17/2553 เรื่อง มาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2552) 
ที่ 8/2553 เรื่อง การรับรองความรู้ความชำนาญของผู้สอบบัญชี 
โพสต์เมื่อ :
19 ต.ค. 2560 9:52:20
 5966
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์