ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ปี 2554

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ปี 2554

ที่ 29/2554 เรื่อง คำอธิบายเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อกำหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน สำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ 
ที่ 27/2554 เรื่อง มาตรฐานการสอบบัญชี 
ที่ 21/2554 เรื่อง ตัวอย่างรายงานการสอบทานงบการเงิน 
ที่ 20/2554 เรื่อง มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ 
ที่ 19/2554 เรื่อง แนวปฏิบัติทางการบัญชีสำหรับการบันทึกบัญชีสำหรับสินทรัพย์ประเภทอาคารชุด
ที่ 18/2554 เรื่อง การบันทึกบัญชีเมื่อมีการตีราคาใหม่ 
ที่ 17/2554 เรื่อง การปฏิบัติในช่วงเปลี่ยนแปลงสำหรับผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน 
ที่ 16/2554 เรื่อง แนวปฏิบัติการเปิดเผยข้อมูลสำหรับกิจการที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาล 
ที่ 9/2554 เรื่อง การควบคุมคุณภาพสำหรับสำนักงานที่ให้บริการด้านการตรวจสอบและการสอบทานงบการเงิน
และงานให้ความเชื่อมั่นอื่นตลอดจนบริการ / มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับที่ 1
 
ที่ 8/2554 การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 เรื่อง รายได้-รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการโฆษณา 
ที่ 7/2554 การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 25 เรื่อง เรื่อง ภาษีเงินได้ – การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการ
หรือของผู้ถือหุ้น
 
ที่ 6/2554 การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 เรื่อง เรื่อง ภาษีเงินได้ – การได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ที่ไม่ได้คิดค่าเสื่อมราคา
ที่ตีราคาให้
 
ที่ 5/2554 การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 เรื่อง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล – กรณีที่ไม่มีความเกี่ยวข้องอย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดำเนินงาน 

โพสต์เมื่อ :
19 ต.ค. 2560 9:57:31
 10616
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์