ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ปี 2555

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ปี 2555

ที่ 34/2555 แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่่ยวกับการโอนและการรับโอนสินทรัพย์ทางการเงิน 
ที่ 33/2555 การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 
ที่ 32/2555 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 
ที่ 31/2555 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12
ที่ 30/2555 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 
ที่ 21/2555 เรื่อง มาตรฐานการสอบบัญชี มาตรฐานงานสอบทาน มาตรฐานงานที่ให้ความเชื่อมั่น มาตรฐานงานบริการเกี่ยวเนื่อง
ที่ 15/2555 เรื่อง การขอแก้ไขมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว 
ที่ 14/2555 เรื่อง การปฏิบัติในช่วงเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ 
ที่ 13/2555 เรื่อง ข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ
ที่ 10/2555 เรื่อง มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 เรื่อง ส่วนงานดำเนินงาน 
ที่ 9/2555 เรื่อง รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล
ที่ 1/2555 เรื่อง การรับรองปริญญาหรือประกาศนียบัตรในวิชาการบัญชีของสถาบันการศึกษาต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการรับสมัครเป็นสมาชิกสามัญ ฯ 

โพสต์เมื่อ :
19 ต.ค. 2560 10:02:34
 9652
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์