ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ปี 2557

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ปี 2557

ที่ 97/2557 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 20
ที่ 96/2557 เรื่อง มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2557) 
ที่ 95/2557 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2557)
ที่ 94/2557 เรื่อง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2557) 
ที่ 93/2557 เรื่อง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2557)
ที่ 92/2557 เรื่อง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2557)
ที่ 91/2557 เรื่อง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่12 (ปรับปรุง 2557) 
ที่ 90/2557 เรื่อง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2557)
ที่ 89/2557 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2557)
ที่ 88/2557 เรื่อง มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2557)
ที่ 87/2557 เรื่อง มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2557)
ที่ 86/2557 เรื่อง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2557) 
ที่ 85/2557 เรื่อง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2557) 
ที่ 84/2557 เรื่อง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2557) 
ที่ 83/2557 เรื่อง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2557) 
ที่ 82/2557 เรื่อง มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2557) 
ที่ 81/2557 เรื่อง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2557) 
ที่ 80/2557 เรื่อง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2557) 
ที่ 79/2557 เรื่อง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2557) 
ที่ 78/2557 เรื่อง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2557) 
ที่ 77/2557 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2557)
ที่ 76/2557 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง) 
ที่ 75/2557 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2557) 
ที่ 74/2557 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2557) 
ที่ 73/2557 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2557) 
ที่ 72/2557 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2557) 
ที่ 71/2557 เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบเป็นผู้จัดการอบรมหรือประชุมสัมมนา หลักสูตร และวิทยากร
สำหรับการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชีของผู้ทำบัญชี
 
ที่ 70/2557 เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ในการพัฒนาทางวิชาชีพบัญชีของผู้ทำบัญชี 
ที่ 68/2557 เรื่อง มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2557) 
ที่ 67/2557 เรื่อง มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2557) 
ที่ 66/2557 เรื่อง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2557) 
ที่ 65/2557 เรื่อง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2557) 
ที่ 64/2557 การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 (ปรับปรุง 2557)
ที่ 63/2557 การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2557) 
ที่ 62/2557 การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2557)
ที่ 61/2557 การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2557) 
ที่ 60/2557 การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2557)
ที่ 59/2557 การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2557) 
ที่ 58/2557 การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2557) 
ที่ 57/2557 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2557)
ที่ 56/2557 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2557) 
ที่ 55/2557 เรื่อง มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 6 (ปรับปรุง 2557)
ที่ 54/2557 เรื่อง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2557)
ที่ 53/2557 เรื่อง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2557) 
ที่ 52/2557 เรื่อง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2557) 
ที่ 51/2557 เรื่อง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2557) 
ที่ 50/2557 เรื่อง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2557) 
ที่ 49/2557 เรื่อง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2557)
ที่ 48/2557 เรื่อง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2557)
ที่ 47/2557 เรื่อง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2557) 
ที่ 46/2557 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 14 
ที่ 45/2557 เรื่อง มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12
ที่ 44/2557 เรื่อง มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11
ที่ 43/2557 เรื่อง มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 
ที่ 42/2557 เรื่อง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2557) 
ที่ 41/2557 เรื่อง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2557)
ที่ 35/2557 เรื่อง กรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2557)
ที่ 18/2557 เรื่อง มาตรฐานงานที่ให้ความเชื่อมั่น ฉบับที่ 3420 งานที่ให้ความเชื่อมั่นเพื่อรายงานต่อการรวบรวมข้อมูลทางการเงิน
เสมือนที่รวมอยู่ในหนังสือชี้ชวน
 
ที่ 17/2557 เรื่อง มาตรฐานการสอบบัญชี ฉบับที่ 610 (ปรับปรุง) การใช้ผลงานของผู้ตรวจสอบภายใน
ที่ 16/2557 เรื่อง มาตรฐานการสอบบัญชี ฉบับที่ 315 (ปรับปรุง) การระบุความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระ
โดยการทำความเข้าใจกิจการและสภาพแวดล้อมของกิจกรรม
ที่ 15/2557 เรื่อง แนวปฏิบัติทางการบัญชีสำหรับการบันทึกหุ้นปันผล (STOCK DIVIDEND)
ที่ 14/2557 คำชี้แจงข้อบังคับฉบับที่ 19 เรื่อง จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพัญชี พ.ศ. 2553
ที่ 11/2557 เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบเป็นผู้จัดการอบรม 
ที่ 10/2557 เรื่อง บัตรประจำตัวสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี 
ที่ 8/2557 เรื่อง การต่ออายุสมาชิกภาพและการชำระค่าบำรุงสมาชิก ประจำปี 2556 
ที่ 6/2557 เรื่อง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2555) 
ที่ 5/2557 เรื่อง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2555)
ที่ 4/2557 เรื่อง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2555) 
ที่ 3/2557 เรื่อง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2555) 
ที่ 2/2557 เรื่อง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2555) 

โพสต์เมื่อ :
19 ต.ค. 2560 10:10:56
 8181
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์