ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ปี 2558

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ปี 2558

ที่ 76/2558 เรื่อง มาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2400 (ปรับปรุง) งานการสอบทานงบการเงินในอดีต
(โดยผู้ประกอบวิชาชีพซึ่งไม่ใช่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของกิจการ)
ที่ 75/2558 เรื่อง มาตรฐานงานบริการเกี่ยวเนื่อง รหัส 4410 (ปรับปรุง) งานการรวบรวมข้อมูล
ที่ 73/2558 เรื่อง แนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับการวัดมูลค่าและรับรู้รายการของพืชเพื่อการให้ผลิตผล 
ที่ 72/2558 เรื่อง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 
ที่ 71/2558 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 21
ที่ 70/2558 เรื่อง มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2558) 
ที่ 69/2558 เรื่อง มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558) 
ที่ 68/2558 เรื่อง มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2558)
ที่ 67/2558 เรื่อง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2558)
ที่ 66/2558 เรื่อง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2558) 
ที่ 65/2558 เรื่อง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2558)
ที่ 64/2558 เรื่อง กรอบแนวคิดสำหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2558) 
ที่ 62/2558 เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบผู้จัดการอบรมหรือประชุมสัมมนา หลักสูตร และวิทยากร (ฉบับที่ 3) 
ที่ 61/2558 เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ในการพัฒนาทางวิชาชีพบัญชีของผู้ทำบัญชี (ฉบับที่ 3)
ที่ 59/2558 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2558)
ที่ 58/2558 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2558) 
ที่ 57/2558 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2558) 
ที่ 56/2558 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2558)
ที่ 55/2558 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 14 (ปรับปรุง 2558)
ที่ 54/2558 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2558)
ที่ 53/2558 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2558) 
ที่ 52/2558 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558) 
ที่ 51/2558 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2558) 
ที่ 50/2558 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2558) 
ที่ 49/2558 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2558) 
ที่ 48/2558 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2558)
ที่ 47/2558 การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 (ปรับปรุง 2558) 
ที่ 46/2558 การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2558) 
ที่ 45/2558 การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2558) 
ที่ 44/2558 การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2558) 
ที่ 43/2558 การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2558) 
ที่ 42/2558 การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2558)
ที่ 41/2558 การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558) 
ที่ 40/2558 เรื่อง มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2558) 
ที่ 39/2558 เรื่อง มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 6 (ปรับปรุง 2558)
ที่ 38/2558 เรื่อง มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2558) 
ที่ 37/2558 เรื่อง มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2558)
ที่ 36/2558 เรื่อง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2558) 
ที่ 35/2558 เรื่อง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2558) 
ที่ 34/2558 เรื่อง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2558) 
ที่ 33/2558 เรื่อง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2558) 
ที่ 32/2558 เรื่อง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2558)
ที่ 31/2558 เรื่อง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2558)
ที่ 30/2558 เรื่อง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2558)
ที่ 29/2558 เรื่อง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2558)
ที่ 28/2558 เรื่อง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2558)
ที่ 27/2558 เรื่อง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2558) 
ที่ 26/2558 เรื่อง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2558) 
ที่ 25/2558 เรื่อง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2558)
ที่ 24/2558 เรื่อง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2558)
ที่ 23/2558 เรื่อง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2558)
ที่ 22/2558 เรื่อง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2558)
ที่ 21/2558 เรื่อง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2558) 
ที่ 20/2558 เรื่อง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2558)
ที่ 19/2558 เรื่อง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2558)
ที่ 18/2558 เรื่อง มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2558)
ที่ 17/2558 เรื่อง มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2558) 
ที่ 16/2558 เรื่อง มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2558) 
ที่ 15/2558 เรื่อง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2558) 
ที่ 14/2558 เรื่อง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2558) 
ที่ 13/2558 เรื่อง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2558) 
ที่ 12/2558 เรื่อง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2558) 
ที่ 9/2558 เรื่อง หลักเกณฑ์การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชีในรูปแบบสื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-leaning) สำหรับผู้สอบบัญชีและผู้ทำบัญชี 
ที่ 8/2558 เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบเป็นผู้จัดการอบรมหรือการประชุมสัมมนา หลักสูตร และวิทยากร (ฉบับที่ 2) 
ที่ 5/2558 เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ในการพัฒนาทางวิชาชีพบัญชีของผู้ทำบัญชี(ฉบับที่ 2) 
ที่ 3/2558 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจดทะเบียน การแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับหลักประกันเพื่อประกันความรับผิด

โพสต์เมื่อ :
19 ต.ค. 2560 10:29:06
 10755
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์