การส่งเสริมคุณภาพงานสอบบัญชี

การส่งเสริมคุณภาพงานสอบบัญชี

            ตามที่สภาวิชาชีพบัญชีฯ มีภารกิจในการส่งเสริมและกำกับดูแลคุณภาพงานสอบบัญชี ซึ่งได้มีการให้ความรู้และจัดอบรมสัมมนาเกี่ยวกับมาตรฐานการควบคุมคุณภาพอย่างต่อเนื่องให้กับผู้สอบบัญชี รวมทั้งได้มีการออกประกาศ ข้อกำหนดสภาวิชาชีพบัญชี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การรายงานและการพิจารณาการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต พ.ศ.2556 จึงขอนำเสนอข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อทำความเข้าใจแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ดังนี้

ผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
     ในปัจจุบันมีข้อกำหนดมาตรฐานการสอบบัญชีที่มีการปรับปรุงและออกใหม่หลายเรื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับที่ 1 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะช่วยส่งเสริมคุณภาพงานสอบบัญชี ทำให้ผู้สอบบัญชีต้องกำหนดมาตรการหรือแนวปฎิบัติต่างๆ เพื่อให้มั่นใจว่างานสอบบัญชีเป็นไปตามข้อกำหนดทางจรรยาบรรณและมาตรฐานทางวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะเป็นการยกระดับและพัฒนาคุณภาพงานของผู้สอบบัญชีให้มีมาตรฐานสากลและมีความน่าเชื่อถือ อันจะส่งผลให้ผู้สอบบัญชีได้รับการยอมรับ และสามารถแข่งขันได้เมื่อมีการเปิดตลาดเสรีการค้าอาเซียน (AEC)
     จากเหตุผลต่างๆ ข้างต้น ทำให้ผู้สอบบัญชีต้องใช้เวลาในการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น และจำนวนงบการเงินที่ผู้สอบบัญชีจะแสดงความเห็นได้มีจำนวนที่ลดลง โดยพิจารณาจากเวลาที่ผู้สอบบัญชีจะสามารถปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีได้อย่างเหมาะสม อย่างไรก็ตาม ข้อกำหนดฯ การนับจำนวน 200 รายมีบทเฉพาะกาล ซึ่งยกเว้นให้ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการแต่งตั้งจากธุรกิจให้เป็นผู้สอบบัญชีก่อนวันที่ 18 ธันวาคม 2556 (วันที่ข้อกำหนดฯ มีผลบังคับใช้) ยังคงสามารถปฏิบัติงานและแสดงความเห็นต่องบการเงินได้ตามที่ได้รับแต่งตั้งไว้แล้ว แม้จะเกิน 200 รายก็ตาม (แต่ไม่เกิน 300 ราย)
     อนึ่ง จากข้อมูลสถิติพบว่า จำนวนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่แสดงความเห็นต่องบการเงินของธุรกิจเกิน 200 รายมีจำนวนน้อยมาก (คิดเป็นประมาณ 4% เมื่อเทียบกับผู้สอบบัญชีที่ใบอนุญาตยังมีผล หรือ 6.5% เมื่อเทียบกับผู้สอบบัญชีที่มีการลงลายมือ

ผลกระทบต่อผู้ประกอบการ
     ตามข้อมูลของกระทรวงพาณิชย์เกี่ยวกับจำนวนนิติบุคคลที่ต้องมีจัดให้มีการตรวจสอบและการแสดงความเห็นต่องบการเงินจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตซึ่งมีจำนวนประมาณ 400,000 กว่าราย ในปัจจุบันมีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจำนวน 8,900 คนที่ใบอนุญาตยังมีผล ดังนั้น จะเห็นว่าจำนวนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (เฉลี่ยเท่ากับ 45 รายต่อคน) ยังมีเพียงพอกับจำนวนนิติบุคคลในปัจจุบัน
     นอกจากนี้ สำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการหาข้อมูลในการติดต่อกับผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับการให้บริการสอบบัญชี สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เวบไซต์ของสภาวิชาชีพบัญชีฯ ที่ไอคอน “ข้อมูลติดต่อผู้สอบบัญชี” ภายใต้ 
“บริการออนไลน์” หรือ https://eservice.tfac.or.th/fap_registration/cpa_contact_list.php

โพสต์เมื่อ :
27 ต.ค. 2560 13:35:56
 3237
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์