การอบรมการวางระบบงานธุรกิจค้าปลีก เพื่อสร้างความสำเร็จของธุรกิจ

การอบรมการวางระบบงานธุรกิจค้าปลีก เพื่อสร้างความสำเร็จของธุรกิจ

            เมื่อวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ ที่ 13-14 มีนาคม พ.ศ.2557 สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดงานอบรมการวางระบบงานธุรกิจค้าปลีก เพื่อสร้างความสำเร็จของธุรกิจ ณ ห้องอบรมสัมมนา ชั้น 7 อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ในหัวข้อห่วงโซ่มูลค่าและระบบงานต่างๆ กับการจัดการธุรกิจค้าปลีก ,กลยุทธ์การตลาดในธุรกิจขายปลีก และการเชื่อมโยงหน้าร้าน บุคลากร และแฟรนไชส์ โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ มาเป็นวิทยากรในการอบรมสัมมนาครั้งนี้ อาทิ
- คุณวินัยชาญ สรรพโรจน์พัฒนา อาจารย์ประจำ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก คณะบริหารธุรกิจ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
- ดร.กิตติ เศรษฐวรพันธุ์ อาจารย์ประจำ หลักสูตรบริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต สาขาวิชาโลจิสติกส์ คณะบริหารธุรกิจ
   สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
- คุณไพรัช  วัชรตั้งไตรรงค์ ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส สำนักบัญชี บมจ.ซี.พี.ออลล์ 
- คุณศรชัย วงศ์หิริวัตร รองกรรมการผู้จัดการ-การเงิน  บมจ.ซี.พี.ออลล์ กรรมการ คณะกรรมการวิชาชีพบัญชี ด้านการวางระบบบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

โพสต์เมื่อ :
30 ต.ค. 2560 9:57:19
 2152
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์