การสัมมนาพิจารณ์ร่างมาตรฐานการายงานทางการเงิน 6 ฉบับ

การสัมมนาพิจารณ์ร่างมาตรฐานการายงานทางการเงิน 6 ฉบับ

            เนื่องด้วยคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชีได้จัดทำและปรับปรุง “มาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย” ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ฉบับ IFRS 2013 (Bluebook) และเพื่อเป็นเตรียมความพร้อมในการนำมาตรฐานรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ มาใช้กับกิจการในประเทศไทย สภาวิชาชีพบัญชีฯ จึงเห็นควรนำร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่จัดทำและปรับปรุงใหม่ มาเผยแพร่เพื่อเป็นการทำความเข้าใจในหลักการและประเด็นสำคัญที่เปลี่ยนแปลงจากเดิม ซึ่งอาจกระทบต่อการจัดทำงบการเงิน
           สภาวิชาชีพบัญชี จึงจัดงานอบรมสัมมนา “การสัมมนาพิจารณ์ร่างมาตรฐานการายงานทางการเงิน      6 ฉบับ Pack 5 (TFRS10, TFRS11, TFRS12, TAS27, TAS28 ) และ TFRS13” ขึ้น ในวันอังคาร-วันพุธ ที่ 25-26 มีนาคม พ.ศ. 2557 เวลา 9.00 – 17.00 น. ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชีฯ สุขุมวิท 21 (อโศก) โดยได้รับเกียรติจากคุณแน่งน้อย เจริญทวีทรัพย์ กรรมการในคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานบัญชี สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ และคุณพิณผกา อัครนุพงศ์ ผู้จัดการอาวุโส ส่วนงาน Financial Accounting Advisory Service (FAAS) บริษัท สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นวิทยากรในงานอบรมสัมมนาในครั้งนี้  มีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมสัมมนากว่า 100 คน

โพสต์เมื่อ :
30 ต.ค. 2560 10:58:42
 1137
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์