งานอบรมสัมมนา “การพัฒนาระบบบัญชีต้นทุนเพื่อรองรับ CSR Reporting”

งานอบรมสัมมนา “การพัฒนาระบบบัญชีต้นทุนเพื่อรองรับ CSR Reporting”

            สภาวิชาชีพบัญชี ได้เล็งเห็นความจำเป็นและความสำคัญของบทบาทของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในเรื่องดังกล่าว จึงได้จัดสัมมนาเรื่อง “การพัฒนาระบบบัญชีต้นทุนเพื่อรองรับ CSR Reporting” ขึ้น เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีโดยเน้นการนำความรู้ใหม่ในเรื่อง “Materials and Energy Flow Cost Accounting” มาใช้เป็นเครื่องมือในการลดต้นทันการผลิตและปริมาณของเสียขององค์กรจนทำให้เกิดความยังยืนของการทำกำไรไปพร้อมกับการแสดงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม

            การอบรมสัมมนาในครั้งนี้ จัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดี-วันศุกร์ ที่ 27-28 มีนาคม พ.ศ. 2557 เวลา 9.00 – 17.00 น. ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชีฯ สุขุมวิท 21 (อโศก) โดยมี คุณลักษณะน้อย พึ่งรัศมี ประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี ด้านการวางระบบบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี และที่ปรึกษาผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่-การเงินและการลงทุน SCG Group ให้เกียรติมาเป็นประธานในการเปิดงาน ทั้งยังมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิให้เกียรติมาบรรยายประกอบด้วย

- คุณชลธร ดำรงศักดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาความเป็นเลิศและความยั่งยืน บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน) (SCG)

- รศ.ดร.วัชนีพร เศรษฐสักโก อาจารย์ประจำภาควิชาบัญชี คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการวางระบบบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี

โพสต์เมื่อ :
30 ต.ค. 2560 11:55:00
 2177
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์