ประกาศกำหนดการทดสอบความรู้ของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ครั้งที่ 28 (2/2557)

ประกาศกำหนดการทดสอบความรู้ของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ครั้งที่ 28 (2/2557)

กำหนดการทดสอบ           วันเสาร์-อาทิตย์ที่  5-6 , 12-13, 19-20, 26  กรกฎาคม  พ.ศ. 2557

เปิดรับสมัครสอบ               วันที่ 9 พฤษภาคม ถึง 9 มิถุนายน พ.ศ. 2557

ข้อควรทราบในการเตรียมตัวเข้าทดสอบ

- การทดสอบCPA ครั้งที่ 28(2/2557) เป็นต้นไป 

             สภาวิชาชีพบัญชีฯ ได้ปรับปรุงขอบเขตเนื้อหาวิชา  วิชาการบัญชี 1   วิชาการบัญชี 2 และ วิชากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบวิชาชีพสอบบัญชี 2 

             รวมทั้ง ระเบียบใหม่เกี่ยวกับการแต่งกาย  ทั้งนี้  ขอให้ผู้เข้ารับการทดสอบฯ ศึกษารายละเอียดของขอบเขตวิชาที่ปรับปรุงใหม่และระเบียบเกี่ยวกับการแต่งกาย

             จากประกาศสภาวิชาชีพ เรื่อง กำหนดการทดสอบความรู้ของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ครั้งที่  28(2/2557)

- ตรวจสอบรายชื่อ เลขประจำตัวสอบและวิชาที่สมัครทดสอบจากเว็บไซต์สภาฯ ก่อนวันทดสอบ

- ในวันทดสอบต้องนำบัตรประจำตัวสอบและบัตรประจำตัวประชาชน

   แสดงคู่กันต่อกรรมการคุมสอบก่อนเข้าห้องสอบ  มิฉะนั้น จะไม่ได้รับอนุญาตเข้าห้องสอบ

แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามระเบียบการเข้าทดสอบ

เริ่มทดสอบเวลา 13.00-17.00 น.  ณ สนามสอบมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  ถนนวิภาวดีรังสิต ดินแดง กรุงเทพฯ

>> ประกาศฉบับที่  ๑๙ / ๒๕๕๗  เรื่อง  กำหนดการทดสอบความรู้ของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ครั้งที่ ๒๘ (๒/๒๕๕๗) Click

>> ขอบเขตรายวิชาที่ต้องเข้ารับการทดสอบ
      •  วิชาการบัญชี 1(New)
      •  วิชาการบัญชี 2(New)
      •  วิชาการสอบบัญชี 1
      •  วิชาการสอบบัญชี 1 (ขอบเขตใหม่)
      •  วิชาการสอบบัญชี 2
      •  วิชากฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพบัญชี 1
      •  วิชากฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพบัญชี 2 (New)
      •  วิชาการสอบบัญชีที่ประมวลผลโดยคอมพิวเตอร์

>> เอกสารประชาสัมพันธ์ Click 

โพสต์เมื่อ :
30 ต.ค. 2560 16:31:12
 1381
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์