อบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร Business Management for Internal Audit รุ่นที่ 2

อบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร Business Management for Internal Audit รุ่นที่ 2

            สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สภาวิชาชีพบัญชี) จัดการอบรมสัมมนา “หลักสูตรประกาศนียบัตร Business Management for Internal Audit รุ่นที่ 2” เพื่อให้ผู้รับผิดชอบการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน มีความเข้าใจถึงภาพรวมเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน มีความรู้ในหลักการ และวิธีการตรวจสอบ รวมทั้งต้องปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบที่ยอมรับโดยทั่วไป โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุติ อาทิ คุณศิวะรักษ์ พินิจารมณ์ CIA, CFE Partner : Lee&Phinicharamna, Certified Public  Accountant และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท โตโย-ไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และ ผศ.สมชาย ศุภธาดา รองคณบดี ฝ่ายวางแผนและการเงิน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ชิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เมื่อวันพฤหัสบดี-ศุกร์ ที่ 3-4 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี

โพสต์เมื่อ :
3 พ.ย. 2560 11:49:58
 2843
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์