ข่าวดี!!! โครงการ “การพัฒนาผู้สอบบัญชีตลาดทุน”

ข่าวดี!!! โครงการ “การพัฒนาผู้สอบบัญชีตลาดทุน”

            ข่าวดี สำหรับผู้สอบบัญชีที่พลาดการสมัครในครั้งแรก หรือผู้ที่สนใจเป็นผู้สอบบัญชีในตลาดทุน ขอให้ยื่นความประสงค์ได้ล่วงหน้าตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2558 โดยหลักสูตรนี้คาดว่าจะจัดขึ้นในเดือนมีนาคม 2558

โปรดแจ้งชื่อ เลขทะเบียนผู้สอบบัญชี และสำนักงานสอบบัญชีที่ท่านสังกัดผ่านทางอีเมล์ tsqc1@fap.or.th และสภาวิชาชีพบัญชีฯ จะส่งรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการและการสมัครให้ท่านต่อไป

คุณสมบัติของผู้สมัครมีดังต่อไปนี้

1. เป็นผู้สอบบัญชีปฏิบัติงานเต็มเวลา ที่มีประสบการณ์งานสอบบัญชีไม่ต่ำกว่า 7 ปี และลงนามในฐานะผู้สอบบัญชีไม่น้อยกว่า 2 ปี

2. เป็นผู้สอบบัญชีสังกัดนิติบุคคลที่จดทะเบียนกับสภาวิชาชีพบัญชีฯ และไม่ได้เป็นสำนักงานสอบบัญชีในตลาดทุน

3. มีโครงสร้างสำนักงานที่มีผู้สอบบัญชีปฏิบัติงานประจำสำนักงานไม่น้อยกว่า 2 คน และมีจำนวนบุคลากรปฏิบัติงานตรวจสอบที่เหมาะสม

4. ยินดีและมีความพร้อมเข้าร่วมโครงการที่มีระยะเวลาต่อเนื่อง การพิจารณาจะเป็นไปตามลำดับก่อนหลังของการสมัคร

            โครงการ “การพัฒนาผู้สอบบัญชีตลาดทุน” เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และสภาวิชาชีพบัญชีฯ (สำนักงาน ก.ล.ต.) เพื่อพัฒนาผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีให้มีคุณภาพและปริมาณที่เพียงพอต่อการขยายตัวของกิจการในตลาดทุน โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้เข้าร่วมอบรมในหลักสูตรเกี่ยวกับการจัดการระบบสำนักงานสอบบัญชีและแนวทางการปฏิบัติงานสอบบัญชีให้มีคุณภาพ รวมถึงได้รับการเข้าตรวจเยี่ยมจากสภาวิชาชีพบัญชีฯ เพื่อให้คำปรึกษาแนะนำ เพื่อพัฒนาระบบสำนักงานให้มีคุณภาพ และมีความพร้อมในการยื่นคำขอความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.

โพสต์เมื่อ :
6 พ.ย. 2560 14:02:30
 2030
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์