มาตรฐานการรายงานทางการเงิน (กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน)

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน (กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน)

            คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี ได้จัดทำมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื่องมือทางการเงิน (Financial instrument) ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดขึ้นโดยมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ฉบับปรับปรุงปี 2561 (IFRS Bound Volume 2018) โดยจะมีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 ทั้งนี้อนุญาตให้ถือปฏิบัติก่อนวันที่มีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไปเท่านั้น

TAS   หมายถึง มาตรฐานการบัญชี TFRS   หมายถึง มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
TSIC  หมายถึง การตีความมาตรฐานการบัญชี  TFRIC  หมายถึง การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ความคืบหน้า

1    หมายถึง  ผ่านความเห็นชอบในคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี
2    หมายถึง  ผ่านความเห็นชอบในคณะกรรมอนุกรรมการกลั่นกรองมาตรฐานการบัญชี
3    หมายถึง  ผ่านความเห็นชอบในคณะกรรมกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี
4    หมายถึง  ผ่านความเห็นชอบในคณะกรรมกรรมการกำกับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี (กกบ.)
5    หมายถึง  อยู่ระหว่างรอประกาศในราชกิจจานุเบกษา
6    หมายถึง  ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว

ชื่อย่อ ชื่อมาตรฐาน/การตีความ วันที่เผยแพร่ ความคืบหน้า มีผลบังคับใช้ ประกาศราชกิจจานุเบกษา
TFRS 9 เครื่องมือทางการเงิน 19 ธ.ค. 2559 6 1 ม.ค. 2563 26 พ.ย. 2562
TFRS 7  การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน 20 ธ.ค. 2559 6 1 ม.ค. 2563 24 ก.ย. 2562
TAS 32 การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน 9 ธ.ค. 2559 6 1 ม.ค. 2563 24 ก.ย. 2562
TFRIC 16 การป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 26 ม.ค. 2560 6 1 ม.ค. 2563 24 ก.ย. 2562
TFRIC 19 การชำระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน 26 ม.ค. 2560 6 1 ม.ค. 2563 24 ก.ย. 2562


แนวปฏิบัติทางการบัญชี (กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน)

            คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชีได้จัดทำแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงิน โดยมีร่างแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่อยู่ระหว่างกระบวนการจัดทำ จำนวน 1 ฉบับซึ่งจะมีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 และมีแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาแล้วจำนวน 2 ฉบับซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2560 โดยแนวปฏิบัติทางการบัญชีทั้ง 2 ฉบับนี้จะถูกยกเลิกเมื่อ TFRS 9 มีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มกราคม 2563 หรือเมื่อกิจการมีการนำ TFRS 9 มาถือปฏิบัติก่อนวันที่มีผลบังคับใช้

ชื่อย่อ ชื่อแนวปฏิบัติทางการบัญชี มีผลบังคับใช้ ประกาศราชกิจจานุเบกษา

Insurance - FI & Disclose

แนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลสำหรับธุรกิจประกันภัย 1 ม.ค. 2563 11 มี.ค. 2562

Insurance .FVTPL

แนวปฏิบัติทางการบัญชีสำหรับธุรกิจประกันภัยในการกำหนดให้เครื่องมือทางการเงินเป็นเครื่องมือทางการเงินที่แสดงมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน 1 ม.ค. 2560 28 พ.ย. 2559

Derecognition

แนวปฏิบัติทางการบัญชีสำหรับการตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน 1 ม.ค. 2560 10 พ.ค. 2559


ตัวอย่างประกอบความเข้าใจสำหรับ TFRS 9 และ TAS 32
        

เรื่องที่ เรื่อง ดาวน์โหลด

1

ตัวอย่างเพื่อประกอบความเข้าใจสำหรับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน ดาวน์โหลด

2

ตัวอย่างเพื่อประกอบความเข้าใจสำหรับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 เรื่อง การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน ดาวน์โหลด


ตัวอย่าง/คำชี้แจง/คำถาม-คำตอบ
    

เรื่องที่ เรื่อง ดาวน์โหลด 


 1


 


 

EIR อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
คำชี้แจง ตัวอย่างเพื่อประกอบความเข้าใจเกี่ยวกับการคำนวณดอกเบี้ยตามเกณฑ์อัตราผลตอบแทนที่แท้จริง ดาวน์โหลด
ตัวอย่างที่ 1 การคำนวณอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงกรณีอัตราดอกเบี้ยไม่เท่ากันในแต่ละปี ดาวน์โหลด
ตัวอย่างที่ 2 การคำนวณอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงกรณีอัตราดอกเบี้ยไม่เท่ากันในแต่ละปีและมีค่าธรรมเนียมธนาคาร ดาวน์โหลด
ตัวอย่างที่ 3 การคำนวณอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงกรณีอัตราดอกเบี้ยไม่เท่ากันในแต่ละปีและมีการทยอยจ่ายคืนเงินต้น ดาวน์โหลด
ตัวอย่างที่ 4 การคำนวณอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงกรณีอัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัวและไม่เท่ากันในแต่ละปี ดาวน์โหลด

คำชี้แจง เรื่อง การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน มาถือปฏิบัติก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ (Early adoption) ดาวน์โหลด

3

คำถาม-คำตอบ TFRS 9 ดาวน์โหลด


บทความ/ข่าวสารเกี่ยวกับ TFRS กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน

วัน/เดือน/ปี เรื่อง
14/11/2562 พลิกโฉม...การบัญชีสาหรับเครื่องมือทางการเงิน “ความพร้อมและผลกระทบในการปฏิบัติตาม TFRS 9” ดูเพิ่มเติม
01/05/2561
การเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงิน..หน้าตา..เป็นอย่างไร? ดูเพิ่มเติม
01/06/2560 บทความ “พลิกโฉม...การบัญชีสำหรับเครื่องมือทางการเงิน” (ทั้งหมด 4 ตอน) ดูเพิ่มเติม
29/05/2560 สรุปการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างมาตรฐานการรายงานงานทางการเงินกลุ่มเครื่องมือทางการเงิน  (TFRS 9,TFRS 7 และ TAS 32) ดูเพิ่มเติม
14/03/2560 การสัมมนาพิจารณ์ Focus group เพื่อรับฟังและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นปัญหา ผลกระทบ และการปฏิบัติในช่วงการเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน (Financial Instrument) สำหรับธุรกิจการเงิน ดูเพิ่มเติม
28/03/2560 การสัมมนาพิจารณ์ Focus group เพื่อรับฟังและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นปัญหา ผลกระทบ และการปฏิบัติในช่วงการเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน (Financial Instrument) สำหรับธุรกิจประกันภัยและธุรกิจที่ไม่ใช่ธุรกิจการเงิน ดูเพิ่มเติม
06/03/2560 บทความ “Preparation of Financial Instruments” สัมมนาพิจารณ์ (Focus Group) เพื่อรับฟังความคิดเห็นร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน ขั้นตอนสำคัญ (Due Process) ที่คุณไม่ควรมองข้าม! ดูเพิ่มเติม
16/06/2559 บทความ Forward Contract กับการบัญชีป้องกันความเสี่ยง ดูเพิ่มเติม
08/03/2559 รายการสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า...มีที่มีทางเสียที ดูเพิ่มเติม
30/10/2558 มาตรฐานการรายงานทางการเงินว่าด้วยเครื่องมอป้องกันความเสี่ยง ดูเพิ่มเติม

การถาม-ตอบ

            คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เปิดช่องทางการสอบถามเกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน โดยสามารถส่งรายละเอียดคำถามตามแบบฟอร์มที่กำหนดผ่านทางอีเมล academic-fap@tfac.or.th ทั้งนี้เพื่อช่วยให้สามารถประยุกต์ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และเพื่อช่วยเสริมสร้างความรู้ทางบัญชีสำหรับสมาชิกและบุคคลทั่วไปในวงกว้าง โดยในการตอบคำถามจะเป็นลักษณะเชิงอ้างอิงหลักการตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
            ในการสอบถามท่านต้องกรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์มของสภาวิชาชีพบัญชีที่กำหนดให้ครบถ้วน (อาจมีเอกสารแนบประกอบเพิ่มเติมจากแบบฟอร์ม) โดยให้จัดส่งคำถามผ่านทางอีเมลที่ระบุข้างต้น เพื่อช่วยให้การตอบคำถามเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว และมีความถูกต้องมากยิ่งขึ้น

  • แบบฟอร์มสำหรับการสอบถามเกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน ดาวน์โหลด


หมายเหตุ
              ในการพิจารณาตอบคำถามจะพิจารณาตอบกลับภายใน 14 วัน เว้นแต่ ประเด็นคำถามนั้นมีความซับซ้อน และมีความจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจอย่างมาก จึงต้องนำเสนอคณะทำงานที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์พิจารณาเพิ่มเติมเพื่อความละเอียดรอบคอบ และจะพิจารณาตอบกลับภายใน 1 เดือนนับจากการประชุม

โพสต์เมื่อ :
6 พ.ย. 2560 14:15:31
 176415
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์