ตัวอย่างเพื่อประกอบความเข้าใจสำหรับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน

ตัวอย่างเพื่อประกอบความเข้าใจสำหรับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน

            มาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย (TFRS) มีเนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์ขององค์กรมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS ® Foundation) ซึ่งมีการสงวนลิขสิทธิ์

             สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (“สภาวิชาชีพบัญชี”) ได้รับการอนุญาตจากองค์กรมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศให้ทำซ้ำและจำหน่ายภายในราชอาณาจักรประเทศไทยเท่านั้น ไม่มีการให้สิทธิแก่บุคคลอื่นที่ทำซ้ำ เก็บไว้ในระบบ หรือโอนให้ในรูปแบบต่าง ๆ หรือสื่ออื่น ๆ ปราศจากการได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากสภาวิชาชีพบัญชีและองค์กรมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ

            มาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย (TFRS) ที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชีมีไว้เพื่อนำมาถือปฏิบัติในราชอาณาจักรประเทศไทยเท่านั้น และไม่ได้มีการจัดทำหรืออนุมัติโดยคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ (คณะกรรมการ IASB

            มาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทยต้องไม่มีการจำหน่ายภายนอกราชอาณาจักรประเทศไทย

            Thai Financial Reporting Standards (TFRS) contain copyright material of the IFRS® Foundation (Foundation) in respect of which all rights are reserved.

            Reproduced and distributed by the Federation of Accounting Professions with the permission of the Foundation within the Kingdom of Thailand only. No rights granted to third parties to reproduce, store in a retrieval system or transmit in any form or in any means without the prior written permission of the Federation of Accounting Professions and the Foundation.

            Thai Financial Reporting Standards (TFRS) are issued by the Federation of Accounting Professions in respect of their application in the Kingdom of Thailand and have not been prepared or endorsed by the International Accounting Standards Board (Board).

            Thai Financial Reporting Standards (TFRS) are not to be distributed outside of the Kingdom of Thailand.

           

            ตัวอย่างเพื่อประกอบความเข้าใจสำหรับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงินนี้ ไม่ถือเป็นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการรายงานทางการเงินจัดทำขึ้นโดยคณะอนุกรรมการด้านเทคนิคมาตรฐานการบัญชีภายใต้คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี เพื่อช่วยให้คณาจารย์ผู้สอนวิชาบัญชี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต นักบัญชี ตลอดจนผู้สนใจทั่วไปสามารถศึกษาเพื่อประโยชน์ในการทำความเข้าใจหลักการของมาตรฐานการรายงานทางการเงินได้ง่ายขึ้นและสามารถนำความรู้นั้นไปใช้เป็นแนวทางในการทำงานต่อไปได้อย่างถูกต้อง

            ตัวอย่างเพื่อประกอบความเข้าใจทั้งหมดอ้างอิงตาม Part B ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นฉบับปรับปรุงของคณะกรรมการมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศที่สิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2560 (Part B: Illustrative Examples and Implementation Guidance (Bound volume 2018 Consolidated without early application))

“ตัวอย่างเพื่อประกอบความเข้าใจนี้ไม่ถือเป็นส่วนหนึ่งของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน”

ตัวอย่างที่ เรื่อง อ้างอิงจาก(ย่อหน้า)/เรื่อง ใน IFRS Part B วันที่เผยแพร่ ดูเพิ่มเติม
ส่วนของ Illustrative Examples
1 หนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน (IE1-IE5): Financial liabilities at fair value through profit or loss 17 กรกฎาคม 2562 ดาวน์โหลด
การด้อยค่า (หมวดที่ 5.5)
2 การเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของความเสี่ยงด้านเครดิต (IE7-IE11): Example 1—significant increase in credit risk 21 มีนาคม 2562 ดาวน์โหลด
3 หุ้นกู้ที่เสนอขายต่อประชาชนทั่วไปที่มีระดับน่าลงทุน (investment grade) (IE24-IE28): Example 4—public investment-grade bond 21 มีนาคม 2562 ดาวน์โหลด
4 การวัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นใน 12 เดือนข้างหน้า โดยวิธีความน่าจะเป็นของการปฏิบัติผิดสัญญา (Probability of Default) (IE49-IE52): Example 8—12-month expected credit loss measurement using an explicit ‘probability of default’ approach 26 เมษายน 2562 ดาวน์โหลด
5 การวัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในระยะเวลา 12 เดือน ด้วยวิธีอัตราขาดทุน (IE53–IE57): Example 9—12-month expected credit loss measurement based on loss rate approach 25 กุมภาพันธ์ 2562 ดาวน์โหลด
6 การเปลี่ยนแปลงของกระแสเงินสดตามสัญญา (IE66-IE73): Example 11—modification of contractual cash flows 21 มีนาคม 2562 ดาวน์โหลด
7 ตารางการตั้งสำรอง (Provision matrix) (IE74-IE77): Example 12—provision matrix 25 กุมภาพันธ์ 2562 ดาวน์โหลด
8 ตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (IE78-IE81): Example 13—debt instrument measured at fair value through other comprehensive income 25 กุมภาพันธ์ 2562 ดาวน์โหลด
9 ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดประเภทเป็นการวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศ การบัญชีป้องกันความเสี่ยงในมูลค่ายุติธรรม และการด้อยค่า (IE82-IE102): Example 14—interaction between the fair value through other comprehensive income measurement category and foreign currency denomination, fair value hedge accounting and impairment 26 เมษายน 2562 ดาวน์โหลด
การจัดประเภทรายการใหม่ของสินทรัพย์ทางการเงิน (หมวดที่ 5.6)
10 การจัดประเภทรายการใหม่ของสินทรัพย์ทางการเงิน (Scenario 1 ,Scenario 2) (IE104-IE110): Example 15—reclassification of financial assets (Scenario 1 ,Scenario 2) 21 มีนาคม 2562 ดาวน์โหลด
การบัญชีป้องกันความเสี่ยง
11 การป้องกันโดยรวมของความเสี่ยงด้านราคาสินค้าโภคภัณฑ์และความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยน (การป้องกันความเสี่ยงกระแสเงินสด/ การป้องกันความเสี่ยงกระแสเงินสดรวม) (IE116-IE127): Example 16—combined commodity price risk and foreign currency risk hedge (cash flow hedge/cash flow hedge combination) 26 เมษายน 2562 ดาวน์โหลด
12 การรวมการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยและเงินตราต่างประเทศ (การรวมการป้องกันความเสี่ยงในมูลค่ายุติธรรม และ การป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด) (IE128-IE137): Example 17—combined interest rate risk and foreign currency risk hedge (fair value hedge/cash flow hedge combination) 25 มิถุนายน 2562 ดาวน์โหลด
13 การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยและความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (การรวมกันของการป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสดและการป้องกันความเสี่ยงในมูลค่ายุติธรรม) (IE138-IE147): Example 18—combined interest rate risk and foreign currency risk hedge (cash flow hedge/fair value hedge combination) 17 กรกฎาคม 2562 ดาวน์โหลด
ส่วนของ Implementation Guidance
ขอบเขต
14 สิทธิเลือกที่จะขายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่ทางการเงิน (A2): Option to put a non-financial asset 25 กุมภาพันธ์ 2562 ดาวน์โหลด
คำนิยาม
15 คำนิยามของอนุพันธ์: ตัวอย่างของอนุพันธ์และรายการอ้างอิง (B2): Definition of a derivative: examples of derivatives and underlyings 14 กุมภาพันธ์ 2562 ดาวน์โหลด
16 คำนิยามของอนุพันธ์: การรับหรือจ่ายชำระในอนาคต และสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยโดยการรับหรือจ่ายชำระสุทธิ (net settlement) หรือการรับหรือจ่ายชำระแต่ละรายการ (gross settlement) (B3): Definition of a derivative: settlement at a future date, interest rate swap with net or gross settlement 26 เมษายน 2562 ดาวน์โหลด
17 ตัวอย่างการคำนวณมูลค่าตามบัญชีขั้นต้นของสินทรัพย์ทางการเงิน (B26): Example of calculating the gross carrying amount: financial asset 26 เมษายน 2562 ดาวน์โหลด
18 ตัวอย่างการคำนวณมูลค่าตามบัญชีขั้นต้น: ตราสารหนี้ที่มีการจ่ายดอกเบี้ยแบบขั้นบันได (B27): Example of calculating the gross carrying amount: debt instruments with stepped interest payments 14 กุมภาพันธ์ 2562 ดาวน์โหลด  
19 สัญญาตามวิธีปกติ: สัญญาฟอร์เวิร์ด (B29): Regular way contracts: forward contract 14 กุมภาพันธ์ 2562 ดาวน์โหลด   
อนุพันธ์แฝง 
20 อนุพันธ์แฝง : การแยกอนุพันธ์แฝงประเภทสิทธิเลือก (C2): Embedded derivatives: separation of embedded option 25 มิถุนายน 2562 ดาวน์โหลด  
21 อนุพันธ์แฝง: ตราสารสังเคราะห์ (Synthetic instruments) (C6): Embedded derivatives: synthetic instruments 17 กรกฎาคม 2562 ดาวน์โหลด
22 อนุพันธ์แฝง: สัญญาซื้อและขายในสกุลเงินตราต่างประเทศ (C7): Embedded derivatives: purchases and sales contracts in foreign currency instruments 17 กรกฎาคม 2562 ดาวน์โหลด
การรับรู้รายการและการตัดรายการ 
23 การซื้อหรือการขายสินทรัพย์ทางการเงินตามวิธีปกติ (D2): Regular way purchase or sale of a financial asset 25 กุมภาพันธ์ 2562 ดาวน์โหลด
การวัดมูลค่า 
24 การวัดมูลค่าเมื่อเริ่มแรกของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน (E1): Initial measurement of financial assets and financial liabilities 14 กุมภาพันธ์ 2562 ดาวน์โหลด  
25 กำไรและขาดทุน (E3): Gains and losses 25 กุมภาพันธ์ 2562 ดาวน์โหลด
อื่นๆ
26 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 เรื่อง งบกระแสเงินสด – การบัญชีป้องกันความเสี่ยง: งบกระแสเงินสด (G2): IFRS 9 and IAS 7—hedge accounting: statements of cash flows 25 กุมภาพันธ์ 2562 ดาวน์โหลด

*ตัวอย่างเพื่อประกอบความเข้าใจทั้งหมดนี้ได้รับความร่วมมือในการยกร่างโดยสำนักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ 4 แห่ง (Big 4) ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงาน ก.ล.ต. สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และชมรม IFRS club

โพสต์เมื่อ :
11 ก.พ. 2562 16:55:22
 42410
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์