New auditor's report

New auditor's report

            เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2558 IFAC ได้เผยแพร่มาตรฐานการสอบบัญชีหมวด 700 Auditor’s report, ISA 260 (Revised), Communication with Those Charged with Governance และ ISA 570 (Revised), Going Concern ซึ่งเป็นรายงานของผู้สอบบัญชีแบบใหม่ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานตรวจสอบมากขึ้นแก่ผู้ใช้รายงานผู้สอบบัญชี  ผู้ลงทุน และนักวิเคราะห์ เป็นต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สำหรับการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ รายงานของผู้สอบบัญชีจะมีการระบุถึง เรื่องที่สำคัญในการตรวจสอบ(Key Audit Matters) โดยอธิบายถึงเรื่องสำคัญที่ผู้สอบบัญชีให้ความสนใจเป็นพิเศษในการตรวจสอบ เช่น ความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ บัญชีประมาณการซึ่งผู้สอบบัญชีต้องใช้ดุลยพินิจอย่างมากในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ และผลของการตรวจสอบในเรื่องดังกล่าว   สำหรับเนื้อหาที่ได้เพิ่มเติมในรายงาน ได้แก่ เรื่องการดำเนินงานต่อเนื่อง และเรื่องข้อมูลอื่น ผู้สอบบัญชีต้องระบุเรื่องการจัดทำงบการเงินตามเกณฑ์การดำเนินงานต่อเนื่องและให้ข้อมูลเกี่ยวกับความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานต่อเนื่องไว้ในรายงานด้วย  นอกจากนี้ ในรายงานใหม่ รูปแบบรายงานก็เปลี่ยนแปลงไป โดยการจัดเรียงวรรคต่าง ๆ เปลี่ยนไปจากเดิม วรรคความเห็นจะเป็นวรรคแรกในรายงาน และวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีจะเป็นวรรคสุดท้าย เนื้อหาแต่ละวรรคจะมีความชัดเจนมากขึ้น เช่น เรื่องความเป็นอิสระ ความรับผิดชอบของผู้บริหารและของผู้สอบบัญชีโดยมีรายละเอียดมากขึ้น 

            มาตรฐานการสอบบัญชีระหว่างประเทศข้างต้นจะมีผลบังคับใช้สำหรับการตรวจสอบงบการเงินที่มีรอบบัญชีสิ้นสุดในหรือหลังวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป สำหรับในประเทศไทย สภาวิชาชีพบัญชีฯ กำลังพิจารณาวันที่จะมีผลบังคับใช้ และมีแผนเผยแพร่เรื่องนี้ให้กับผู้สอบบัญชีและผู้ใช้รายงานทางการเงินได้ทราบทางช่องทางต่าง ๆ ต่อไป ผู้สนใจสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรฐานการสอบบัญชีระหว่างประเทศข้างต้นได้ทางเว็บไซต์ของ IFAC Click

โพสต์เมื่อ :
6 พ.ย. 2560 17:16:01
 3620
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์