ประกาศกำหนดการทดสอบความรู้ของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ครั้งที่ 32 (3/2558)

ประกาศกำหนดการทดสอบความรู้ของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ครั้งที่ 32 (3/2558)

กำหนดการ เปิดรับสมัครสอบ  1 ถึง 30 กันยายน พ.ศ.2558
 กำหนดการทดสอบ การทดสอบครั้งที่ 32 (3/2558)
การบัญชี 1 วันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
การบัญชี 2 วันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
การสอบบัญชี 1 (ขอบเขตวิชาใหม่)
การสอบบัญชี 1 (ขอบเขตวิชาเดิม)
การสอบบัญชีที่ประมวลผลโดยใช้คอมพิวเตอร์
วันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
การสอบบัญชี 2 วันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี 1 วันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี 2 วันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

โปรดทราบ

   - โปรดตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าทดสอบความรู้ของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทางเว็บไซต์ http://www.fap.or.th  โดยเป็นหน้าที่ของผู้สมัครสอบที่จะต้องติดตามและตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้  หากผู้สมัครสอบรายใดพบว่ารายวิชาที่เข้ารับการทดสอบไม่ตรงตามที่ปรากฏบนใบเสร็จรับเงิน ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบความถูกต้องพร้อมแนบสำเนาใบเสร็จรับเงินเพื่อตรวจสอบความถูกต้องภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่ประกาศรายชื่อหากเลยเวลาที่กำหนดสภาวิชาชีพบัญชีจะยึดถือตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้

   - ผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบตรวจสอบผังที่นั่งสอบได้ภายใน 3 วันทำการก่อนวันทดสอบแต่ละวิชา เลขประจำตัวสอบและวิชาที่สมัครทดสอบจากเว็บไซต์สภาฯ ก่อนวันทดสอบ

   - ในวันทดสอบต้องนำบัตรประจำตัวสอบและบัตรประจำตัวประชาชน  แสดงคู่กันต่อกรรมการคุมสอบก่อนเข้าห้องสอบ  มิฉะนั้น จะไม่ได้รับอนุญาตเข้าห้องสอบ

   - โปรดแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามระเบียบการเข้าทดสอบ 

   - โปรดศึกษาระเบียบการทดสอบได้จากประกาศฉบับที่  ๖๐ / ๒๕๕๘  เรื่อง  กำหนดการทดสอบความรู้ของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ครั้งที่ ๓๒ (๓/๒๕๕๘)  

เริ่มทดสอบเวลา 13.00-17.00 น. ณ สนามสอบมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  ถนนวิภาวดีรังสิต ดินแดง กรุงเทพฯ

ขอบเขตรายวิชาที่ต้องเข้ารับการทดสอบ

   - วิชาการบัญชี 1
   - วิชาการบัญชี 2
   - วิชาการสอบบัญชี 1
   - วิชาการสอบบัญชี 1 (ขอบเขตใหม่)
   - วิชาการสอบบัญชี 2
   - วิชากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี 1
   - วิชากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี 2
   - วิชาการสอบบัญชีที่ประมวลผลโดยคอมพิวเตอร์

โพสต์เมื่อ :
8 พ.ย. 2560 13:22:47
 1271
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์