สรุปผลแบบสอบถามเกี่ยวกับการนำรายงานของผู้สอบบัญชีแบบใหม่มาปฏิบัติใช้

สรุปผลแบบสอบถามเกี่ยวกับการนำรายงานของผู้สอบบัญชีแบบใหม่มาปฏิบัติใช้

            จากการที่สภาวิชาชีพบัญชีได้ร่วมมือกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จัดงานสัมมนาหลักสูตรปูพื้นฐานเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับรายงานของผู้สอบบัญชีแบบใหม่ และงานสัมมนา “The UK Experience on Implementing the Enhanced Auditor Reporting” ซึ่งจัดในวันที่ 12 และ 15 มกราคม พ.ศ. 2559 ตามลำดับ โดยมีผู้เข้าร่วมงานรวมกว่า 700 คน ประกอบด้วย
ผู้บริหารและคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทจดทะเบียน ผู้สอบบัญชี และผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น นักวิเคราะห์ 
นักบัญชี อาจารย์ ผู้ตรวจสอบภายใน และหน่วยงานกำกับดูแล เป็นต้น

            สภาวิชาชีพบัญชีได้แจกแบบสอบถามในงานเพื่อรับทราบถึงความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับรายงานของผู้สอบบัญชีแบบใหม่ ทั้งด้านประโยชน์ ผลกระทบต่อภาระหน้าที่ของผู้เกี่ยวข้องที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงความกังวล
เกี่ยวกับการนำเสนอเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ (Key Audit Matter) และเปิดรับข้อคิดเห็นต่างๆ ต่อการนำรายงานของผู้สอบบัญชีแบบใหม่มาปฏิบัติใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งสภาวิชาชีพบัญชีจะนำผลการรวบรวมความคิดเห็นนี้มาพิจารณาในการวางแผนประชาสัมพันธ์ การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และหลักสูตรการอบรมเสวนาแก่ผู้เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมต่อไป 

ผู้สนใจสามารถอ่านสรุปผลแบบสอบถามได้ที่ Click 

ข่าวงานสัมมนา “The UK Experience on Implementing the Enhanced Auditor Reporting” Click

โพสต์เมื่อ :
9 พ.ย. 2560 16:49:12
 1696
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์