ก้าวทันข่าวชาวออดิท ฉบับที่ 29 สภาวิชาชีพบัญชีประกาศมาตรฐานการสอบบัญชี ชุดรหัส 800 ฉบับปรับปรุง

ก้าวทันข่าวชาวออดิท ฉบับที่ 29 สภาวิชาชีพบัญชีประกาศมาตรฐานการสอบบัญชี ชุดรหัส 800 ฉบับปรับปรุง

            มาตรฐานการสอบบัญชี ชุดรหัส 800 ทั้งสิ้น 3 ฉบับ ซึ่งปรับปรุงให้สอดคล้องกับมาตรฐานการสอบบัญชีระหว่างประเทศ โดยจะมีผลบังคับใช้สำหรับการตรวจสอบงบการเงินที่มีรอบบัญชีที่สิ้นสุดในหรือหลังวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 มีดังต่อไปนี้

  • มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 800 (ปรับปรุง) ข้อพิจารณาพิเศษ - การตรวจสอบงบการเงินที่จัดทำตามแม่บทเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
  • มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 805 (ปรับปรุง) ข้อพิจารณาพิเศษ – การตรวจสอบงบการเงินงบใดงบหนึ่งและการตรวจสอบเฉพาะส่วนประกอบ หรือบัญชี หรือรายการในงบการเงิน
  • มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 810 (ปรับปรุง) งานการรายงานต่องบการเงินอย่างย่อ

            การปรับปรุงเป็นการระบุแนวทางการนำเสนอรายงานตามแนวทางของมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 สำหรับงานสอบบัญชีอื่นตามขอบเขตของมาตรฐานการสอบบัญชี ชุดรหัส 800 เช่น การนำเสนอวรรคความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานต่อเนื่อง และเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ เป็นต้น ท่านสามารถศึกษารายละเอียดการปรับปรุงได้จากมาตรฐานข้างต้น

โพสต์เมื่อ :
12 พ.ย. 2560 11:10:07
 1340
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์