ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ปี 2559

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ปี 2559

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชีปี 2559
ที่ 92/2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การขออนุญาตเก็บข้อมูลสำหรับงานทำวิจัย วิทยานิพนธ์ หรือแบบสำรวจ
ที่ 91/2559 เรื่อง แนวปฏิบัติทางการบัญชีสำหรับธุรกิจประกันภัยในการกำหนดให้เครื่องมือทางการเงิน 
ที่ 90/2559 เรื่อง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 107(ปรับปรุง 2559)
ที่ 89/2559 เรื่อง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 105 (ปรับปรุง 2559)
ที่ 88/2559 เรื่อง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 104 (ปรับปรุง 2559)
ที่ 87/2559 เรื่อง มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559)
ที่ 86/2559 เรื่อง มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2559)
ที่ 85/2559 เรื่อง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2559)
ที่ 84/2559 เรื่อง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2559)
ที่ 83/2559 เรื่อง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2559)
ที่ 82/2559 เรื่อง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2559)
ที่ 81/2559 เรื่อง มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 810 งานการรายงานต่องบการเงินอย่างย่อ
ที่ 80/2559 เรื่อง มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 805 ข้อพิจารณาพิเศษ การตรวจสอบงบการเงิน งบใดงบหนึ่ง และการตรวจสอบเฉพาะส่วนประกอบ หรือบัญชี หรือรายการในงบการเงิน
ที่ 79/2559 เรื่อง มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 800 ข้อพิจารณาพิเศษ การตรวจสอบงบการเงินที่จัดทำตามแม่บทเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
ที่ 77/2559 เรื่อง การรับรองปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต (การบัญชี) ของสถาบันการอาชีวศึกษา 
ที่ 76/2559 เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ของผู้สำเร็จการศึกษาสาขาอื่นที่ไม่ใช่สาขาการบัญชี 
ที่ 75/2559 เรื่อง การรับรองปริญญาหรือประกาศนียบัตรในวิชาการบัญชีของสถาบันการศึกษาต่าง ๆ 
ที่ 74/2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชีที่ไม่เป็นทางการ
ที่ 72/2559 เรื่อง การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2559) 
ที่ 71/2559 เรื่อง การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2559) 
ที่ 70/2559 เรื่อง การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2559) 
ที่ 69/2559 เรื่อง การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2559) 
ที่ 68/2559 เรื่อง การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2559) 
ที่ 67/2559 เรื่อง การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 14 (ปรับปรุง 2559) 
ที่ 66/2559 เรื่อง การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2559) 
ที่ 65/2559 เรื่อง การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2559) 
ที่ 64/2559 เรื่อง การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559) 
ที่ 63/2559 เรื่อง การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2559) 
ที่ 62/2559 เรื่อง การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2559) 
ที่ 61/2559 เรื่อง การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2559) 
ที่ 60/2559 เรื่อง การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2559) 
ที่ 59/2559 เรื่อง การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 (ปรับปรุง 2559) 
ที่ 58/2559 เรื่อง การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2559) 
ที่ 57/2559 เรื่อง การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2559) 
ที่ 56/2559 เรื่อง การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2559) 
ที่ 55/2559 เรื่อง การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2559)
ที่ 54/2559 เรื่อง การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2559) 
ที่ 53/2559 เรื่อง การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559) 
ที่ 52/2559 เรื่อง มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2559)
ที่ 51/2559 เรื่อง มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2559) 
ที่ 50/2559 เรื่อง มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 6 (ปรับปรุง 2559) 
ที่ 49/2559 เรื่อง มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2559) 
ที่ 48/2559 เรื่อง มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2559)
ที่ 47/2559 เรื่อง มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2559) 
ที่ 46/2559 เรื่อง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2559) 
ที่ 45/2559 เรื่อง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2559) 
ที่ 44/2559 เรื่อง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2559) 
ที่ 43/2559 เรื่อง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2559) 
ที่ 42/2559 เรื่อง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2559) 
ที่ 41/2559 เรื่อง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2559) 
ที่ 40/2559 เรื่อง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2559) 
ที่ 39/2559 เรื่อง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2559) 
ที่ 38/2559 เรื่อง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2559) 
ที่ 37/2559 เรื่อง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2559) 
ที่ 36/2559 เรื่อง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2559) 
ที่ 35/2559 เรื่อง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2559) 
ที่ 34/2559 เรื่อง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2559) 
ที่ 33/2559 เรื่อง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2559) 
ที่ 32/2559 เรื่อง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2559)
ที่ 31/2559 เรื่อง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2559) 
ที่ 30/2559 เรื่อง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2559) 
ที่ 29/2559 เรื่อง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2559)
ที่ 28/2559 เรื่อง มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2559)
ที่ 27/2559 เรื่อง มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2559)
ที่ 26/2559 เรื่อง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 (ปรับปรุง 2559) 
ที่ 25/2559 เรื่อง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2559)  
ที่ 24/2559 เรื่อง มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2559) 
ที่ 23/2559 เรื่อง มาตรฐานการบัญชี  ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2559) 
ที่ 15/2559 เรื่อง มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 720 (ปรับปรุง)
ที่ 14/2559 เรื่อง มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 706 (ปรับปรุง)
ที่ 13/2559 เรื่อง มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 705 (ปรับปรุง)
ที่ 12/2559 เรื่อง มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 701
ที่ 11/2559 เรื่อง มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง)
ที่ 10/2559 เรื่อง มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 570 (ปรับปรุง)
ที่ 9/2559 เรื่อง มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 260 (ปรับปรุง)
ที่ 8/2559 เรื่อง แม่บทสำหรับงานให้ความเชื่อมั่น
ที่ 7/2559 เรื่อง มาตรฐานงานให้ความเชื่อมั่น 3000 (ปรับปรุง)
ที่ 5/2559 เรื่อง แนวปฏิบัติทางการบัญชีสำหรับการตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน
ที่ 4/2559 เรื่อง ขั้นตอนการจัดทำมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ที่ 3/2559 เรื่อง ประมวลจริยธรรมกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของสภาวิชาชีพบัญชี
โพสต์เมื่อ :
13 พ.ย. 2560 9:50:39
 2275
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์