ประกาศกำหนดการทดสอบความรู้ของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ครั้งที่ 37 (2/2560)

ประกาศกำหนดการทดสอบความรู้ของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ครั้งที่ 37 (2/2560)

กำหนดการเปิดรับสมัครสอบ 2 -  31 พฤษภาคม 2560
รายวิชา วันทดสอบ
การบัญชี 1 วันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
การบัญชี 2 วันอาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
การสอบบัญชี 1 (ขอบเขตวิชาใหม่)
การสอบบัญชี 1 (ขอบเขตวิชาเดิม)
การสอบบัญชีที่ประมวลผลโดยใช้คอมพิวเตอร์
วันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
การสอบบัญชี 2 วันอาทิตย์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพบัญชี 1 วันเสาร์ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพบัญชี 2 วันอาทิตย์ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

วิธีการสมัครสอบ

  1. ให้ผู้สมัครสอบดำเนินการสมัครทางระบบออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์www.fap.or.th
  2. ผู้สมัครสอบครั้งแรก ให้ดำเนินกรอกข้อมูลรับสมัครสอบทางระบบออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ www.fap.or.th ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 เวลา 17.00 น. เพื่อเจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบคุณสมบัติก่อน เมื่อผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติแล้วจะแจ้งให้ผู้สมัครสอบทำการเลือกสมัครสอบตามรายวิชาที่มีสิทธิสอบต่อไป
  3. ผู้ที่เคยสมัครสอบแล้ว ให้ดำเนินการสมัครสอบทางระบบออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ www.tfac.or.th ตามวันรับสมัครสอบ
  4. การชำระค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ ผู้สมัครสอบครั้งแรกและผู้ที่เคยสมัครสอบ  เมื่อดำเนินการเลือกสมัครสอบตามรายวิชาแล้ว ระบบจะกำหนดให้เลือกการชำระค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบผ่านระบบบัตรเครดิตหรือแบบฟอร์มการชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารให้โดยอัตโนมัติเพื่อนำไปชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร  โดยต้องดำเนินการชำระตั้งแต่วันที่ 2 ถึง 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ภายในเวลาไม่เกิน 24.00 น. ของวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เท่านั้น                    

*** การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์เมื่อผู้สมัครสอบได้ชำระค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ และได้ดำเนินการครบทุกขั้นตอนภายในวันและเวลาที่กำหนด*

ข้อควรระวังในการเตรียมตัวเข้าทดสอบ

  • ควรศึกษารายละเอียดของขอบเขตวิชารายละเอียดเนื้อหาและเค้าโครงของวิชาที่ต้องทดสอบเกี่ยวกับ วิชาชีพของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ซึ่งเป็นเอกสารแนบประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 7/2560  เรื่อง กำหนดการทดสอบความรู้ของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ครั้งที่  37(2/2560)
  • ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้  หากผู้สมัครสอบรายใดพบว่ารายวิชาที่เข้ารับการทดสอบไม่ตรงตามที่ปรากฏบนใบเสร็จรับเงิน ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง  พร้อมแนบสำเนาใบเสร็จรับเงินเพื่อตรวจสอบความถูกต้องภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่ประกาศรายชื่อ หากเลยเวลาที่กำหนดสภาวิชาชีพบัญชีจะยึดถือตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้
  • ตรวจสอบหมายเลขห้องสอบได้ 3 วันก่อนวันทดสอบของแต่ละวิชา
  • ในวันทดสอบต้องนำบัตรประจำตัวสอบและบัตรประจำตัวประชาชน แสดงคู่กันต่อกรรมการคุมสอบก่อนเข้าห้องสอบ  มิฉะนั้น จะไม่ได้รับอนุญาตเข้าห้องสอบ
  • แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามระเบียบการเข้าทดสอบ

โพสต์เมื่อ :
14 พ.ย. 2560 14:38:56
 3309
ผู้เข้าชม
ประกาศ!!! ปิดปรับปรุงระบบ ในวันอังคาร ที่ 27 ตุลาคม 2563 เวลา 12:00 - 13:00 น. จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์