ขอความกรุณาตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับ TFRS for SMEs สำหรับ NPAEs ไม่ซับซ้อน

ขอความกรุณาตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับ TFRS for SMEs สำหรับ NPAEs ไม่ซับซ้อน

            ขอความกรุณาตอบแบบสอบถามฉบับนี้เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการพัฒนามาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม (TFRS for SMEs) ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในปี 2561 โดยเฉพาะกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะที่ไม่ซับซ้อน (NPAEs ไม่ซับซ้อน) ได้โดย Click 
            
โดยท่านสามารถศึกษาข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ TFRS for SMEs เพิ่มเติมที่เป็นปัจจุบันได้ที่เว็บไซต์สภาวิชาชีพบัญชี Click  สภาวิชาชีพบัญชีขอขอบคุณที่สละเวลาตอบแบบสอบถามในครั้งนี้ ทั้งนี้หมดเขตในการตอบแบบสอบถามภายในวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2560

โพสต์เมื่อ :
15 พ.ย. 2560 9:25:36
 1350
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์