สภาวิชาชีพบัญชีย้ำ TFRS for SMEs ไม่ต่างจากมาตรฐานเดิมของ NPAEs สำหรับ NPAEs ที่ไม่ซับซ้อน

สภาวิชาชีพบัญชีย้ำ TFRS for SMEs ไม่ต่างจากมาตรฐานเดิมของ NPAEs สำหรับ NPAEs ที่ไม่ซับซ้อน

            สภาวิชาชีพบัญชี จัดงานสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (NPAEs) ที่ไม่ซับซ้อน (กิจการที่มีโครงสร้างการถือหุ้นที่ไม่ซับซ้อน) เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ในงานสัมมนา TFRS for SMEs สำหรับ NPAEs ที่ไม่ซับซ้อน..ไม่ยากอย่างที่คิด” ณ อาคารศูนย์อบรมสัมมนาศาสตราจารย์เกียรติคุณเกษรี ณรงค์เดช สภาวิชาชีพบัญชี โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมงานกว่า 300 คน ทั้งนี้ในงานยังได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานซักถามและตอบแบบสอบถามเพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูลสำหรับการพัฒนามาตรฐานต่อไป
            ภายในงาน วิทยากรได้ย้ำว่า “TFRS for SMEs สำหรับ NPAEs ที่ไม่ซับซ้อนนั้น เป็นร่างทรงของ TFRS for NPAEs เดิม” และเมื่อมีผลบังคับใช้ในปี 2561 ก็ยังไม่มีผลกระทบอย่างใดต่อกิจการ ถึงในปี 2562 ที่ต้องทำงบกระแสเงินสดเพิ่มเติม ก็ไม่ได้บังคับให้จัดทำงบกระแสเงินสดของปีก่อนเปรียบเทียบย้อนหลัง นอกจากนั้นงบกระแสเงินสดก็เป็นประโยชน์แก่เจ้าของกิจการในการทราบถึงกระแสเงินสดรับและจ่าย อีกทั้งสถาบันการเงินก็ยังสามารถใช้งบกระแสเงินสดนั้นในการพิจารณาให้สินเชื่อแก่กิจการได้  สภาวิชาชีพบัญชีจะจัดหลักสูตร “การจัดทำงบกระแสเงินสด” อย่างต่อเนื่องในปีนี้ นอกจากนั้น สภาฯยังได้รับความร่วมมือจากหลายฝ่ายในการจัดทำโปรแกรมสำหรับการจัดทำงบกระแสเงินสดในรูปแบบ Excel และโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป ซึ่งโปรแกรมดังกล่าวจะช่วยให้กิจการ NPAEs ที่ไม่ซับซ้อนจัดทำงบกระแสเงินสดได้ง่ายขึ้น รวมถึงช่วยลดภาระและลดต้นทุนในการจัดทำบัญชีลงได้  
             สำหรับกิจการ NPAEs ที่ซับซ้อน สภาวิชาชีพบัญชีได้ผ่อนผันให้จัดทำงบการเงินรวมในปี 2565 เป็นต้นไป เพื่อให้กิจการ NPAEs ที่ซับซ้อน ได้เตรียมความพร้อมและเตรียมข้อมูล ซึ่งการจัดทำงบการเงินรวมจะเป็นประโยชน์ต่อเจ้าของกิจการ และเป็นประโยชน์ต่อสถาบันการเงินในการทราบถึงฐานะการเงินรวม ผลการดำเนินงานรวม และกระแสเงินสดรวมของกลุ่มกิจการ ส่วนเรื่องของการคำนวณผลประโยชน์พนักงาน สภาวิชาชีพบัญชีมีแผนที่จะจัดทำโปรแกรมสำเร็จรูปอย่างง่ายในรูปแบบ Excel ให้แก่กิจการ NPAEs นำไปใช้อีกเช่นกัน
            สภาวิชาชีพบัญชีขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องไม่ต้องกังวลใจว่าการเปลี่ยนแปลงนี้จะสร้างภาระแก่ท่าน และขอยืนยันว่า ในปี 2561 กิจการ NPAEs ที่ไม่ซับซ้อนยังคงทำบัญชีเหมือนเดิม และมีทางเลือกสำหรับมูลค่ายุติธรรมที่เป็นประโยชน์ต่อกิจการอีกด้วย

โพสต์เมื่อ :
15 พ.ย. 2560 9:31:15
 1755
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์