• หน้าแรก

  • ข่าวสาร

  • สรุปสาระสำคัญจากการประชุมคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการทำบัญชี ครั้งที่ 4/2555

สรุปสาระสำคัญจากการประชุมคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการทำบัญชี ครั้งที่ 4/2555

  • หน้าแรก

  • ข่าวสาร

  • สรุปสาระสำคัญจากการประชุมคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการทำบัญชี ครั้งที่ 4/2555

สรุปสาระสำคัญจากการประชุมคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการทำบัญชี ครั้งที่ 4/2555

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี
สรุปสาระสำคัญจากการประชุมคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการทำบัญชี ครั้งที่ 4/2555

            ในการประชุมคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการทำบัญชี ครั้งที่ 4/2555 เมื่อวันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2555 ที่ผ่านมา คณะกรรมการฯ ได้หารือแนวทางพัฒนาผู้ทำบัญชีของธุรกิจ SMEs ในต่างจังหวัด โดยมีมติให้ดำเนินการ ดังนี้

1. จัดทำแบบสอบถามออนไลน์สอบถามความคิดเห็นจากสมาชิกในต่างจังหวัด เพื่อนำมาปรับปรุงหลักสูตรอบรม/ของสภาวิชาชีพบัญชีฯ ให้สอดคล้องกับความต้องการของสมาชิกและเกิดประโยชน์สูงสุด
2. เตรียมแผนการจัดอบรม/สัมมนา หลักสูตร “เจาะลึกคู่มือการปฏิบัติตามประกาศ ป.ป.ช.” ในสาขาของสภาวิชาชีพบัญชีฯ ทั่วประเทศ เช่น จังหวัดสงขลา, จังหวัดมหาสารคาม, จังหวัดภูเก็ต เป็นต้น

โพสต์เมื่อ :
17 พ.ย. 2560 16:44:22
 2957
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์