• หน้าแรก

  • ข่าวสาร

  • งานสัมมนาผู้ทำบัญชีเกี่ยวกับ 'ประกาศ ป.ป.ช.' ในสาขาจังหวัดสงขลา มหาสารคาม และภูเก็ต

งานสัมมนาผู้ทำบัญชีเกี่ยวกับ 'ประกาศ ป.ป.ช.' ในสาขาจังหวัดสงขลา มหาสารคาม และภูเก็ต

  • หน้าแรก

  • ข่าวสาร

  • งานสัมมนาผู้ทำบัญชีเกี่ยวกับ 'ประกาศ ป.ป.ช.' ในสาขาจังหวัดสงขลา มหาสารคาม และภูเก็ต

งานสัมมนาผู้ทำบัญชีเกี่ยวกับ 'ประกาศ ป.ป.ช.' ในสาขาจังหวัดสงขลา มหาสารคาม และภูเก็ต

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี

งานสัมมนาผู้ทำบัญชีเกี่ยวกับ 'ประกาศ ป.ป.ช.' ในสาขาจังหวัดสงขลา มหาสารคาม และภูเก็ต

            คณะกรรมการวิชาชีพบัญชี ด้านการทำบัญชี จัดอบรมหลักสูตร “เจาะลึกคู่มือการปฏิบัติตามประกาศ ป.ป.ช.” เพื่อสร้างความเข้าใจในสาระสำคัญของประกาศ และคู่มือฉบับดังกล่าว อันจะนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างถูกต้องสอดคล้องกับหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ป.ป.ช. กำหนด โดยจัดขึ้นในสาขาต่างๆ ดังนี้

  1. วันที่ 21 กรกฎาคม 2555 ณ ห้องประกายเพชร โรงแรมไดมอนด์ จังหวัดสงขลา
  2. วันที่ 28 กรกฎาคม 2555 ณ ห้องชื่นชม โรงแรมตักสิลา จังหวัดมหาสารคาม
  3. วันที่ 25 สิงหาคม 2555 ณ ห้องบอลลูม โรงแรมเพิร์ล จังหวัดภูเก็ต

            งานสัมมนาดังกล่าวได้รับเกียรติจากวิทยากร 3 ท่าน คือ คุณวิไลวรรณ กาญจนกันติ, คุณสุกิจ วงศ์ถาวราวัฒน์ กรรมการ ในคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี ด้านการทำบัญชี และ คุณวิโรจน์ ฆ้องวงศ์ นักกฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ในงานนี้มีผู้ทำบัญชีให้ความสนใจและเข้าร่วมรับฟังเป็นจำนวนมาก

ภาพการบรรยาย จ.สงขลา ภาพการบรรยาย จ.มหาสารคาม ภาพการบรรยาย จ.ภูเก็ต
โพสต์เมื่อ :
17 พ.ย. 2560 16:38:40
 2255
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์