• หน้าแรก

  • ข่าวสาร

  • สรุปสาระสำคัญจากการประชุมคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการทำบัญชี ครั้งที่ 1/2556

สรุปสาระสำคัญจากการประชุมคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการทำบัญชี ครั้งที่ 1/2556

  • หน้าแรก

  • ข่าวสาร

  • สรุปสาระสำคัญจากการประชุมคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการทำบัญชี ครั้งที่ 1/2556

สรุปสาระสำคัญจากการประชุมคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการทำบัญชี ครั้งที่ 1/2556

            ในการประชุมคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการทำบัญชี ครั้งที่ 1/2556เมื่อวันอังคารที่ 12กุมภาพันธ์ 2556 ที่ผ่านมา คณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันพิจารณาประเด็นต่างๆ ดังนี้

  1. 1.จัดเตรียมหลักสูตรประกาศนียบัตร “Professional Controller” ซึ่งเป็นหลักสูตรต่อเนื่อง42 ชั่วโมง กำหนดจัดอบรมในเดือนสิงหาคม 2556 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับ Controller และผู้ที่จะดำรงตำแหน่ง Controller
  2. เสนอแก้ไขชื่อภาษาอังกฤษของคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการทำบัญชี มีมติให้เปลี่ยนชื่อจาก “The Bookkeeping Committee”เป็น“The Professional Accountants Committee” เพื่อความเป็นสากล
  3. มีการทำข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสภาวิชาชีพบัญชีฯ และสมาคมส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย (สสวท) เพื่อโครงการให้ความรู้และเผยแพร่การใช้งานระบบบัญชี MyGL และ MyICโดยจะมีการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ สสวท ในช่วงเดือนมีนาคม 2556นี้
โพสต์เมื่อ :
17 พ.ย. 2560 16:36:29
 3271
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์