• หน้าแรก

  • ข่าวสาร

  • ด่วน!!! ป.ป.ช. อนุมัติขยายระยะเวลาการจัดทำและยื่นแบบ บช.1 ของสัญญาซึ่งมีมูลค่า 2,000,000 บาทขึ้นไป

ด่วน!!! ป.ป.ช. อนุมัติขยายระยะเวลาการจัดทำและยื่นแบบ บช.1 ของสัญญาซึ่งมีมูลค่า 2,000,000 บาทขึ้นไป

  • หน้าแรก

  • ข่าวสาร

  • ด่วน!!! ป.ป.ช. อนุมัติขยายระยะเวลาการจัดทำและยื่นแบบ บช.1 ของสัญญาซึ่งมีมูลค่า 2,000,000 บาทขึ้นไป

ด่วน!!! ป.ป.ช. อนุมัติขยายระยะเวลาการจัดทำและยื่นแบบ บช.1 ของสัญญาซึ่งมีมูลค่า 2,000,000 บาทขึ้นไป

            ตามที่ ป.ป.ช. ได้ออกประกาศ เรื่อง “หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2554” ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2555 เป็นต้นไป โดยกำหนดให้บุคคลหรือนิติบุคคลที่เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ มีหน้าที่ต้องจัดทำและยื่นบัญชีรายการรับจ่าย (แบบ บช.1) เป็นรายสัญญา สำหรับสัญญาที่มีมูลค่า 5 แสนบาทขึ้นไป และต่อมาได้แก้ไขประกาศฯ อนุโลมให้ใช้มูลค่าสัญญา 2 ล้านบาทในช่วงแรก เป็นระยะเวลา 1 ปี โดยมูลค่าสัญญาที่เข้าข่ายต้องจัดทำและยื่นแบบ บช.1 แบ่งตามช่วงเวลา ดังนี้
  • วันที่ 1 เมษายน 2555 – 31 มีนาคม 2556 ใช้กับสัญญามูลค่า 2 ล้านบาทขึ้นไป
  • วันที่ 1 เมษายน 2556 เป็นต้นไป ใช้กับสัญญามูลค่า 5 แสนบาทขึ้นไป

            เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2556 ป.ป.ช. ได้เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง “การขยายระยะเวลาการบังคับสัญญาซึ่งมีมูลค่า 2,000,000 บาทขึ้นไป ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2557” แล้ว โดยการแก้ไขดังกล่าวอยู่ในขั้นตอนการประกาศลงราชกิจจานุเบกษา และมีผลย้อนหลังสำหรับสัญญาที่มีการลงนามในหรือหลังวันที่ 1 เมษายน 2556 เป็นต้นไป

สรุปมูลค่าสัญญาที่เข้าข่ายต้องจัดทำและยื่นแบบ บช.1 แบ่งตามช่วงเวลา ดังนี้
  • วันที่ 1 เมษายน 2555 – 31 มีนาคม 2556 ใช้กับสัญญามูลค่า 2 ล้านบาทขึ้นไป
  • วันที่ 1 เมษายน 2556 – 31 ธันวาคม 2557 ใช้กับสัญญามูลค่า 2 ล้านบาทขึ้นไป *** ปรับปรุงใหม่ *
  • วันที่ 1 มกราคม 2558 เป็นต้นไป ใช้กับสัญญามูลค่า 5 แสนบาทขึ้นไป

            การขยายระยะเวลาบังคับใช้สัญญามูลค่า 2 ล้านบาทดังกล่าว นับเป็นผลสำเร็จจากความพยายามในการผลักดันของคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี ด้านการทำบัญชี ที่ได้เข้าไปเป็นตัวแทนของสภาวิชาชีพบัญชีฯ และตัวแทนของผู้ทำบัญชีในการให้ข้อคิดเห็น และแนวทางเพื่อลดปัญหาในทางปฏิบัติ รวมทั้งเสนอความเห็นให้มีการปรับปรุงประกาศฯ ต่อ ป.ป.ช. เพื่อลดภาระในการปฏิบัติตามประกาศฯ ดังกล่าว ของผู้ประกอบการและผู้ทำบัญชี อย่างไรก็ตาม ท่านในฐานะผู้ประกอบการหรือผู้ทำบัญชีก็มีหน้าที่ต้องศึกษา ทำความเข้าใจเนื้อหาของประกาศฯ และศึกษารายละเอียดการกรอกแบบ บช.1 อย่างถูกต้อง มิฉะนั้น ท่านหรือองค์กรของท่านจะมีความเสี่ยงในการถูกขึ้นบัญชีรายชื่อขาดคุณสมบัติในการเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐได้ค่ะ
             ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษาและติดตามข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับ ประกาศ ป.ป.ช. เรื่อง การแสดงบัญชีรายการรับจ่ายฯ ได้ทางหน้าเว็บไซด์สภาวิชาชีพบัญชีฯ และเว็บไซด์ของ ป.ป.ช. Click

โพสต์เมื่อ :
17 พ.ย. 2560 16:34:08
 11162
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์