• หน้าแรก

  • ข่าวสาร

  • คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการสอบบัญชี ได้มีการประชุมเพื่อเตรียมการดำเนินงาน

คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการสอบบัญชี ได้มีการประชุมเพื่อเตรียมการดำเนินงาน

  • หน้าแรก

  • ข่าวสาร

  • คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการสอบบัญชี ได้มีการประชุมเพื่อเตรียมการดำเนินงาน

คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการสอบบัญชี ได้มีการประชุมเพื่อเตรียมการดำเนินงาน

            คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการสอบบัญชี ได้มีการประชุมเพื่อเตรียมการดำเนินงาน เมื่อวันอังคารที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2554 สรุปเนื้อหาการประชุมได้ดังนี

  1. เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและแผนงานของคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการสอบบัญชี ประจำปี 2554-2557 ที่ได้นำเสนอต่อคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี จึงเห็นสมควรที่จะแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อเป็นตัวขับเคลื่อนในการปฏิบัติตามแผนงานดังกล่าว จำนวน 4 คณะดังนี้

       (1) คณะทำงานด้านมาตรฐานการสอบบัญชีและเทคนิคการสอบบัญชี

       (2) คณะทำงานด้านพัฒนาและควบคุมดูแลระบบควบคุมคุณภาพงานของสำนักงานสอบบัญชี

       (3) คณะทำงานด้านการดูแลงานบริการผู้สอบบัญชี

       (4) คณะทำงานด้านบริหารงานการทดสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสอบบัญชี

   2. จากประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 27/2554 เรื่อง มาตรฐานการสอบบัญชี ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2554 ที่กำหนดให้มาตรฐานการสอบบัญชีจำนวน 51 ฉบับ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 ทำให้มีความเร่งด่วนในการทำความเข้าใจกับมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งบางฉบับมีการเปลี่ยนแปลงมาก ดังนั้นคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการสอบบัญชี จึงเร่งการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการสอบบัญชีที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมีการจัดหลักสูตรการอบรมเข้ม 4 วัน จำนวน 10 รุ่น และหลักสูตรสำหรับหัวข้อเฉพาะ จำนวน 3 รุ่น ซึ่งคาดว่าจะจัดอบรมให้แล้วเสร็จภายในสิ้นปี 2554

  3. เร่งจัดพิมพ์มาตรฐานการสอบบัญชีทุกฉบับ โดยมีกำหนดวางจำหน่ายมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับปรับปรุงใหม่ในเดือน ธันวาคม 2554 รวมถึงรวบรวมคำศัพท์ของมาตรฐานการสอบบัญชี เพื่อเผยแพร่ต่อไป

โพสต์เมื่อ :
17 พ.ย. 2560 16:56:35
 1571
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์