• หน้าแรก

  • ข่าวสาร

  • สรุปผลการดำเนินงานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2555

สรุปผลการดำเนินงานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2555

  • หน้าแรก

  • ข่าวสาร

  • สรุปผลการดำเนินงานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2555

สรุปผลการดำเนินงานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2555

            รศ. ดร. วิรัช อภิเมธีธำรง ประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชีได้เสนอรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี ในเดือนมกราคม 2555 สรุปได้ดังนี้

1) ที่ประชุมคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชีได้พิจารณารับรองหลักสูตรของสถาบันการศึกษาตามที่คณะอนุกรรมการกลั่นกรองปริญญาทางการบัญชีเสนอ โดยใช้ขั้นตอนการพิจารณารับรองหลักสูตรตามที่ได้เสนอในวาระเพื่อพิจารณาในครั้งนี้แล้ว รวม 5 หลักสูตร ดังนี้

ลำดับ สถาบัน ชื่อหลักสูตร-ปริญญา หลักสูตรปี
1  ม.นราธิวาสราชครินทร์ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2553
2 ม.บูรพา หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553
3 ม.อุบลราชธานี หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2552
4 ม.ราชภัฏอุดรธานี หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554
5 ม.ราชภัฏจันทรเกษม หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554

2) คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชีฯได้มีการเสนอสภาวิชาชีพบัญชีเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้แทนสภาวิชาชีพบัญชีในกรรมการพัฒนาหลักสูตรของสถาบันต่างๆ ที่มีหนังสือขอรวม 10 สถาบัน ดังนี้

ที่ สถาบันที่มีหนังสือขอ รายชื่อผู้แทนสภาวิชาชีพบัญชี
1 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผศ.ดร.เกรียงไกร บุญเลิศอุทัย
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รศ.ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง
3 วิทยาลัยนครราชสีมา ดร.คณิตศร เทอดเผ่าพงศ์
4 มหาวิทยาลัยเกริก รศ.อรสา อร่ามรัตน์
5 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร นางสาวดารารัตน์ สุขแก้ว
6 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ผศ.ดร.ญาณินท์ ตั้งภิญโญพุฒิคุณ
7 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นายสมชาย เลิศภิรมย์สุข
8 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายสมชาย เลิศภิรมย์สุข
9 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม รศ.ดร.ปพฤกษ์ อุตสาหะวาณิชกิจ
10 วิทยาลัยสันตพล รศ.ดร.ปพฤกษ์ อุตสาหะวาณิชกิจ
โพสต์เมื่อ :
20 พ.ย. 2560 9:39:02
 2082
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์